Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 661864 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2014 04:21 » Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  (21-11-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wsparcia rodziny (18-11-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej (18-11-2014)

 » Informacja dotycząca Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sztab nr 8 - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. (17-11-2014)

 » Informacja dla mieszkańców Zamościa (05-11-2014)

 » Akcja „Podziel się posiłkiem” (03-10-2014)

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym  (01-10-2014)

 » NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT) (21-08-2014)

 » Książkowa wersja Strategii (14-08-2014)

 » NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  (15-07-2014)

 » Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku  (04-07-2014)

 » Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim. (27-05-2014)

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszk?z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie s?one
w stanie pokona?wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zada?zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©