Menu     " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)   Misja


 Statystyka
  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 608639 osoby

  ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2014 13:25 » NABÓR WNIOSKÓW
NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)
21-08-2014

 » Informacja
Książkowa wersja Strategii
14-08-2014

 » Informacja
NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
15-07-2014

 » ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku
04-07-2014

 » Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
27-05-2014

 » Informacja
Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
15-05-2014

 » Informacja
Projekt Opracowania i realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2014–2016
06-05-2014

 » Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” o kontynuacji działań w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.
25-04-2014

 » NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
02-04-2014

 » NABÓR WNIOSKÓW
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
04-03-2014

 » Protokół z konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
12-02-2014

 » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2013r. UJĘTYCH W STRATEGII
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2013
05-02-2014

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej


Skrzynka Podawcza


Rodzicielstwo Zastępcze


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Forum na temat przemocy w rodzinie

  Interesanci

 Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

 Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk, tel. 84 677 56 39, ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak, tel. 84 677 66 68, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 305


       Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje
projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©