Aktualności

ZIMA 2015

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU


ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, 84 639 33 74,
fax. 84 677 56 40,
www.mcpr.zamosc.pl informuje, że
OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA
przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

S C H R O N I E N I E

Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela
Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2,
tel. 84 627 09 31.
Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej
(gorąca kąpiel, posiłki itp.)

P O S I Ł K I

Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2,
tel. 84 639 30 89.
Trwała żywność wydawana jest na podstawie skierowań z MCPR przez Polski Komitet Pomocy Społecznej,
ul. Namysłowskiego 2,
tel. 84 639 44 60.

IN T E R W E N C J A  K R Y Z Y S O W A

Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Sadowa 51 A, dysponuje miejscami dla kobiet, w tym matek z dziećmi, w całodobowym hostelu.
Tel. 84 641 21 25 oraz tel. kryzysowy całodobowy (bezpłatna infolinia): 0 800 101 402
Poradnictwo w zakresie: psychologii, prawa oraz wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego.

P O R A D N I C T W O

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu udziela porad: psychologicznych, prawnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych
ul. Lwowska 57,
szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30.

P O M O C  F I N A N S O W A

Zasiłki okresowe, celowe,
zasiłek stały MCPR, ul. Lwowska 57,
tel. 84 677 56 30

P O M O C   R Z E C Z O W A

Opał
MCPR, ul. Lwowska 57,
tel. 84 677 56 30

O D Z I E Ż

Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu,
ul. Św. Piątka 24,
tel. 84 639 27 11.
Odzież wydawana jest w poniedziałki w godzinach 9.00-12.00

I N T E G R A C J A  S P O Ł E C Z N O-Z A W O D O W A

Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „NOWA SZANSA” w Zamościu,
ul. Św. Piątka 24,
tel. 84 638 59 07

________________________________________________________________

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30.

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1