Aktualności

Nabór wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku

W przypadku obszarów programu:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

- wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 roku,zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”: http://www.pfron.org.pl/download/1/6321/Zalnr1doprocedur.doc

WNIOSEK: http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”: http://www.pfron.org.pl/download/1/6326/Zalnr2doprocedur.doc WNIOSEK: http://www.pfron.org.pl/download/1/6336/Zalnr6doprocedur.doc Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego do 30 listopada 2016 roku.

Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014 – 2017”.

Procedury realizacji i załączniki: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Główne założenia programu: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2989,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-tresc-programu.html

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016r.: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2997,Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-Program-wyrowny.html

 

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 305.
tel: 84 677 66 68.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1