Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu sierpniu br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

 • Radca Prawny Łukasz Dziura w piątki:
  5.VIII w godz.: 12.15 - 15.00
  10.VIII w godz.: 8.15 - 11.15
  12.VIII w godz.: 8.15 - 11.15
  19.VIII w godz.: 8.15 - 11.15
 
 • Radca Prawny Rafał Kuźma we wtorki:
  9.VIII w godz.: 12.15 – 15.30
  16.VIII w godz.: 12.15 – 15.30
  oraz w czwartki:
  11.VIII w godz.: 12.15 – 15.30
  18.VIII w godz.: 12.15 – 15.30

 • Radca Prawny Sylwester Pakuła w środę:
  24. VIII w godz. 12.15 – 15.30
 
Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (na etapie przedsądowym):
• młodzież do 26. roku życia;
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
• osoby, które ukończyły 65. lat;
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
• kombatanci;
• weterani;
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
Edukacja prawna dotyczy w szczególności rozpowszechniania wiedzy o:
• możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiazywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.
 
Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:
• prawo pracy;
• przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
• prawo cywilne;
• sprawy karne;
• sprawy administracyjne;
• ubezpieczenia społeczne;
• sprawy rodzinne;
• prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W celu uzyskania informacji oraz umówienia wizyty, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu, zgodnie z wakacyjnym harmonogramem, można dzwonić
w godzinach 08:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku na nr tel. 885 770 695 do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES.
 
Zapraszamy do korzystania z pomocy prawnej.

 

 

Radca Prawny Łukasz Dziura:

5.VIII w godz.: 12.15 - 15.00

10.VIII w godz.: 8.15 - 11.15
12.VIII w godz.: 8.15 - 11.15
19.VIII w godz.: 8.15 - 11.15

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1