Aktualności

Zmiana kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1238).

od 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego tj.:

 • 674 zł na osobę w rodzinie;
 • 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,


od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r. podwyższono wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego tj.:

zasiłek rodzinny:

 •  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

dodatek do zasiłku rodzinnego:

 • 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • 95,00 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • 110,00 na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • 113,00 zł na dziecko – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • 69,00 zł na dziecko – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Nie uległa zmianie wysokość:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1 000 zł.
 • zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł.
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł.
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1