Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu grudniu br., będzie świadczona
dodatkowa bezpłatna pomoc prawna zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogamem:

Radca Prawny Łukasz Dziura:

  • 14.XII (środa) w godz.: 8.15 – 11.15
  • 20.XII (wtorek) w godz.: 8:30 – 11:45

Radca Prawny Sylwester Pakuła

  • 19.XII (poniedziałek) w godz.: 8.00 – 15.00
  • 28.XII (czwartek) w godz.: 12.30 – 15.30

 

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (na etapie przedsądowym):
• młodzież do 26. roku życia;
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
• osoby, które ukończyły 65. lat;
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
• kombatanci;
• weterani;
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o
ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Edukacja prawna dotyczy w szczególności rozpowszechniania wiedzy o:
• możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie
stanowienia prawa.

Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:
• prawo pracy;
• przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
• prawo cywilne;
• sprawy karne;
• sprawy administracyjne;
• ubezpieczenia społeczne;
• sprawy rodzinne;
• prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.
W celu uzyskania informacji oraz umówienia wizyty, w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu, zgodnie z harmonogramem,
można dzwonić
w godzinach 08:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku na nr tel. 885 770 695 do
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Równych
Szans BONA FIDES.

Zapraszamy do korzystania z pomocy prawnej.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1