Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57 |
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33

lub:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) – ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,
  • Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41, Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
  • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17. Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Przypominamy o działaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

 

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, 84 639 33 74, fax. 84 677 56 40, www.mcpr.zamosc.pl
informuje, że


OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA
przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

S C H R O N I E N I E
Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 627 09 31. Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej (gorąca kąpiel, posiłki itp.)

P O S I Ł K I
Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45 ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 639 30 89. Trwała żywność wydawana jest na podstawie skierowań z MCPR przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Namysłowskiego 2, tel. 84 639 44 60.

I N T E R W E N C J A K R Y Z Y S O W A
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kilińskiego 32, tel. 84 641 21 25 oraz bezpłatna infolinia 0 800 101 402 czynna do godziny 18.30 Poradnictwo w zakresie: psychologii, prawa oraz wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego.

P O R A D N I C T W O
Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu udziela porad: psychologicznych, prawnych ul. Lwowska 57, szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30.

P O M O C F I N A N S O W A
zasiłki okresowe, celowe, zasiłek stały MCPR, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30

P O M O C RZECZOWA
Opał MCPR, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30

O D Z I E Ż
Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu, ul. Św. Piątka 24, tel. 84 639 27 11. Odzież wydawana jest w poniedziałki w godzinach 9.00-12.00

I N T E G R A C J A S P O Ł E C Z N O-Z A W O D O W A
Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „NOWA SZANSA” w Zamościu, ul. Św. Piątka 24, tel. 84 638 59 07

________________________________________________________________

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30.

 

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualna baza danych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego.

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1