Aktualności

Nowe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych

Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 czerwca 2018 r. zmianie ulegną wysokości kwot świadczeń określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób usamodzielnianych.

W związku z powyższym od 1 czerwca 2018 r. obowiązywać będą następujące wysokości świadczeń:

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej - nie mniej niż 694 zł;

2) świadczenie na pokrycie kosztów w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka - nie mniej niż 1052 zł;

3) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -nie mniej niż 211 zł;

4) dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mniej niż 211 zł;

5) pomoc na kontynuowanie nauki - 526 zł;

6) pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3470 zł;

7) pomoc na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

a) nie mniej niż 6939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) nie mniej niż 1735 zł - jeżeli osoba przebywała w pieczy poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres 1 roku ;

8) pomoc na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3154 zł.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1