Aktualności

Aktywność - droga do włączenia społecznego

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł, a kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2018 roku do grudnia 2019, a wsparciem zostanie objętych 65 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W chwili obecnej trwa proces rekrutacji, dlatego osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MCPR.

Partnerem MCPR w realizacji projektu „Aktywność- droga do włączenia społecznego” jest Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1