Aktualności

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wniosek składa w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rodzina zastępcza, a w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej - dyrektor placówki. Kwota świadczenia wynosi 300 zł jednorazowo. Przyznanie świadczenia nie wymaga formy decyzji. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ma obowiązek przesłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia dobry start w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 (pokój 303- piecza instytucjonalna, pokój 305- rodziny zastępcze). Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji,

Uwaga!

Wnioski składa się wyłącznie w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku w siedzibie Sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu mieszczącej się przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Komu przysługuje świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, osobom pozostającym w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobom usamodzielnianym w wieku:

 1. do ukończenia 20. roku życia,
 2. do ukończenia 24. roku życia - w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. po ukończeniu 20. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 20 rok życia,
 4. po ukończeniu 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Pomoc przyznaje się osobom uczącym się w:

 1. szkole podstawowej,
 2. dotychczasowym gimnazjum,
 3. szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 4. dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 5. szkole artystycznej, jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 6. młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 7. specjalnym ośrodku wychowawczym,
 8. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 9. ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje

 1. uczniom szkół policealnych,
 2. uczniom szkół dla dorosłych,
 3. studentom

oraz

 1. dzieciom lub osobom uczącym się, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. dzieciom z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • • rodziny zastępcze, osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych - 84 677 66 73,
 • • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych, osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo - wychowawczych 84 677 66 22.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1