Aktualności

Reorganizacja w Dziale Pomocy Środowiskowej

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”.

Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych wpłynie na poprawę efektywności pracy w szczególności w zakresie świadczenia pracy socjalnej. Pracownicy socjalni realizując swoje zadania muszą na co dzień wykazywać się bardzo szerokim spektrum wiedzy, informacji i  umiejętności, co niejednokrotnie jest bardzo trudne z powodu terminowości wielu zadań. Dlatego reorganizacja Działu Pomocy Środowiskowej w MCPR, a przede wszystkim oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług.

Od dnia 01.06.2019 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej w MCPR ul. Lwowska 57 zostaną wyodrębnione:

  1. Zespół do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5 (trzech pracowników socjalnych),
  2. Zespół do spraw pracy socjalnej – pokój nr 8 i 16 (czterech pracowników socjalnych),
  3. Podzespół do spraw usług – pokój nr 16 (dwóch pracowników socjalnych),
  4. Zespół do spraw świadczeń – pokój nr 1,2, 2a, 3, 4 (dwudziestu pracowników socjalnych).

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne) z zakresu świadczeń pomocy społecznej będą przyjmowane przez trzech pracowników socjalnych 
w Zespole do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MCPR, tj.

7.30 – 15.30 w poniedziałek, środa, czwartek,

8.00  -  16.30 we wtorek,

7.30 – 15.00 w piątek.

Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy będą przekazywane do rozpatrzenia pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń, którzy będą przeprowadzać wywiady środowiskowe, dokonywać oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskować świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Osoby, którym zostaną przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, będą zobowiązane do niezwłocznego odbioru decyzji  u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu.

Praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia będzie świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu do spraw pracy socjalnej.

Sprawy dotyczące skierowań do placówek instytucjonalnych (np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, pomoc w kompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego) będą rozpatrywane przez pracowników socjalnych z Podzespołu  do spraw usług.

Wykaz pracowników socjalnych obsługujących mieszkańców poszczególnych ulic Miasta Zamość zostanie zaktualizowany i opublikowany na stronie internetowej MCPR. Szczegółowe informacje dot. reorganizacji w Dziale Pomocy Środowiskowej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej MCPR.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163