Aktualności

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Przygotowanie IPD dla 30 osób w okresach: I-IV 2020 oraz VII-X. 2021 w celu określenia predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem odpowiednich kwestionariuszy przygotowanie opinii kompetencji zawodowych dla każdego uczestnika CIS. funkcjonowania psychofizycznego, posiadanych zasobów osobistych.
  2. Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualne i/lub grupowe dla 30 osób w zależności od potrzeb. Tematyka zajęć zgodna  z  zapisami  ustawy,  w  szczególności:  kształcenie  umiejętności  pozwalających na pełnienie  ról  społecznych, nabywanie  umiejętności  zawodowych, nauka  planowania  życia i zaspokajania  potrzeb  własnym  staraniem,  uczenie  umiejętności  racjonalnego  gospodarowania posiadanymi  środkami  pieniężnymi, podejmowanie  zatrudnienia  wspieranego,  podejmowanie zatrudnienia  na  otwartym  rynku  pracy,  przygotowanie  do  samozatrudnienia. Doradca  w trakcie  udziału  uczestników  w  projekcie  będzie ich motywował do podjęcia  stałego  zatrudnienia,  pomagał  przygotować dokumenty aplikacyjne,  edukował  w  zakresie przeciwdziałania  wypaleniu zawodowemu  itd.  Doradca  przeprowadzi  zajęcia  grupowe  i lub  indywidualne w zależności  od potrzeb  zgłaszanych  przez uczestników  oraz personel projektu.  Doradca będzie ściśle współpracował  z pozostałym  personelem CIS  i realizował  zadania podnoszące w  uczestnikach  kompetencje zawodowe  oraz społeczne w miejscu pracy.  Tematy zajęć oraz szczegółowe harmonogramy realizacji zajęć będą szczegółowo uzgadniane przez personel realizujący zadanie tj. doradcę zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego CIS oraz Kierownika CIS.
  • Współpraca z personelem CIS w zakresie realizacji zadania.

Miejsce realizacji zadania:

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 11

Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2022 w każdym miesiącu w wymiarze do 10 godzin zegarowych.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zawarcie umowy zlecenia

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu lub na adres Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (sekretariat) z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – doradca zawodowy - w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1