Aktualności

Pytania o przemoc

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą.

Pytania ankietowe są sformułowane ogólnie i dotyczą występowania w ciągu ostatniego roku poszczególnych zachowań w rodzinie, a nie osobistego doświadczania tych zachowań, co jest zgodne z celem badania - oszacowanie skali rodzin zagrożonych występowanie przemocy w rodzinie, a nie liczby osób dotkniętych przemocą. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań pomocowych kierowanych do osób i rodzin zagrożonych przemocą. Dlatego zebrane informacje zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2021 – 2025.
Badania ankietowe będą prowadzone na terenie Zamościa w okresie od 1 czerwca do końca września br. poprzez udostępnianie papierowych wersji Ankiety w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, wybranych placówkach oświatowych oraz placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Elektroniczne wersje Ankiety także będą dostępne na stronach internetowych ww. podmiotów.

Link do ankiety:

https://forms.gle/UQ3VvHqwdNBsbPzW9

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1