Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Miejskie Centrum pomocy Rodzinie w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mcpr.zamosc.pl


2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2016
Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2019.
3. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28.01.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


4. Dane kontaktowe
W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Można także zadzwonić na numer telefonu 846775630. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


7. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:
• Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
• Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
• PgUp przewinięcie strony w górę
• PgDn - przewinięcie strony w dół
• Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
• Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
• Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
• Home - przejście na górę strony
• End - przejście na dół strony


8. Dostępność architektoniczna
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
• ul. Lwowska 57
Do budynku prowadzi jedno w wejścia od ul. Lwowskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w których obsługiwani są interesanci. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• ul. Partyzantów 3 – Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu
Do budynku prowadzi jedno w wejścia od ul. Partyzantów. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje. W budynku zainstalowana jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewnia bezpłatny dostęp do usług tłumacza migowego. Świadczenie usługi realizowane jest podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie MCPR w Zamościu ul. Lwowska 57 oraz w Delegaturze LUW ul. Partyzantów 3 poprzez:
• pośrednictwo tłumacza PJM – polskiego języka migowego
• pośrednictwo tłumacz SJM- systemu językowo-migowego
• dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany
w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym MCPR
ul. Lwowska 57 (np. mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w MCPR. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych.


10. Informacje dodatkowe
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie MCPR poświęconej temu tematowi http://mcpr.zamosc.pl/317-informacja-niepelnosprawni. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Stopa, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Rodzina. I co z tego, że zastępcza?

PILNE!

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Więcej informacji na stronie: http://opziwr-zamosc.pl/index.php/445-rodzina-i-co-z-tego-ze-zastepcza

Pytania o przemoc

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

   

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach umowy podpisanej pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Wojewodą Lubelskim.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Zamość ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1