Problemy z połączeniami telefonicznymi do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje iż w dniach 01.10 - 06.10 mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (zwłaszcza od operatorów komórkowych (Orange, Play))  z uwagi na zmianę operatora telefonicznego. Dodatkowy numer telefonu dla klienów chcących sie skontaktować z PZON to 846775667.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

Uczelnia Korczaka prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

Zespołowi Badawczemu Uczelni Korczaka zależy, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. 

Dlatego udostępniamy ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 800 120 002

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  - Uzależnienia

tel. 800 199 990.

Telefon  bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16.00 -21.00

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od czynności

tel. 801 889 880

Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00 . Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów telefonów dla osób z problemami uzależnienia oraz przemocy w rodzinie.

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków, w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, iż od dnia 1 lipca 2023r. mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny on-line za pośrednictwem platformy usługowo - informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ natomiast od 1 sierpnia 2023r. przyjmowane są wnioski w formie tradycyjnej /papierowo/ w siedzibie organu tj.

Czytaj więcej...

DOPŁATA DO CZYNSZU W RAMACH PROGRAMU "MIESZKANIE NA START"

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114) o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza wyższe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Zmiana wysokości dopłaty do czynszu nastąpi w przypadku, gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, nastąpiło po dniu wydania decyzji przyznającej dopłatę do czynszu,  najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu   a wysokością czynszu obowiązującą w dniu wejścia w życie zmiany przepisu prawa - tj. 16.07.2023 r.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163