Ogłoszenie

PILNE! 

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Więcej informacji na stronie: http://opziwr-zamosc.pl/index.php/445-rodzina-i-co-z-tego-ze-zastepcza

Pytania o przemoc

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

   

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo Lubelskie Smakuj Życie, Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca Świadczenia wychowawczego (500+)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż na podstawie złożonych od 01.07.2019 roku wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego(500+) świadczenie to zostało przyznane do 31.05.2021 roku. Wobec powyższego nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia w 2020 roku, do już przyznanych świadczeń.

Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2020 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń w II półroczu 2020 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163