Rachunki rodzinne wolne od zajęć

Nowelizacja kodeksu rodzinnnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia 2016r.. Wprowadza ona specjalne subkonta - bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Informacja

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, natomiast od 1 września 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu sierpniu br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

Czytaj więcej...

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na partnera do opracowania i realizacji projektu "Aktywność drogą do włączenia społecznego"

Czytaj więcej...

Oferta Fundacji Fuga Mundi

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundizaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu„Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’,który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1