Oferta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides od 2013 roku realizuje projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.  W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej prowadzone są kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Czytaj więcej...

Infolinia o programie "Rodzina 500 plus"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że pod
numerem telefonu: 81 742 42 40, działa infolinia Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, za pośrednictwem której można uzyskać informacje dotyczące
programu "Rodzina 500 plus". Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w
godz. 9.00-14.00.

Czytaj więcej...

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

rodzina500

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 18.04.2016 wnioski na świadczenie wychowawcze, w ramach programu 500+, przyjmowane będą w godzinach pracy MCPR w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 201, tj. :

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
 • wtorek w godz, 8.00 - 16.30
 • piątek w godz. 7.30 – 15.00

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej na adres MCPR w Zamościu
 • E- wnioski przez internet tj.:
  • o portal empatia.mrpips.gov.pl
  • o PUE ZUS
  • o bankowości elektronicznej.

Informacja telefoniczna nt. realizacji programu „Rodzina 500 plus” w Zamościu:

 • 84 677 66 09

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej można pobrać w budynku:

 • • przy ul. Partyzantów 3 w pok. 201 i 38, oraz na portierni,
 • • w siedzibie MCPR przy ul. Lwowskiej 57,
 • • w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość.

 

Wnioski są również dostępne na stronie internetowej MCPR www.mcpr.zamosc.pl w zakładce wnioski.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł NA DZIECKO.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • 800 zł,
 • 1200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Do świadczenia uprawniona jest rodzina bez względu na stan cywilny rodziców (rodzice w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice w związkach nieformalnych). W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni, żyją w separacji lub w rozłączeniu i zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, wówczas o świadczenie może ubiegać się każde z rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Dodatkowe wsparcie w kwocie 500 zł w formie dodatku wychowawczego przysługuje także rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo- wychowawczym typu rodzinnego trybie w odrębnym, określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Kwota świadczenia 500 zł (netto) jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, stypendiów dla uczniów i studentów.

Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ważne: Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na:

 1. jedyne dziecko w rodzinie - do ukończenia 18 roku życia (z dochodem),
 2. pierwsze i pozostałe dzieci w rodzinie - do ukończenia 18 roku życia (z dochodem),

składaja poniższe załączniki:

 • oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody , podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  załącznik 2

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  załącznik 3

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  załącznik 4

 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, o orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Osoby nie ubiegające sie o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie, tylko na drugie i pozostałe dzieci do ukończenia 18 roku życia (bez dochodu) składają poniższe załączniki: 

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22 lutego - 27 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły zgłaszać się po pomoc do wyznaczonych w całej Polsce miejsc.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, mając na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  W 2013 roku zmieniono nazwę Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1