Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „Samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą  o sporządzenie sprawozdania z  realizacji w 2015 roku tych  zadań programu, w  których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA W ZWIĄZKU Z NISKIMI TEMPERATURAMI

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami zwracamy się z apelem o zwrócenie uwagi na osoby, które w tym czasie są szczególnie narażone na skutki niskich temperatur, w tym osoby bezdomne,  samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne.

Gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy należy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmują:

  • Komenda Miejska Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17.
    Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997
  • Straż Miejska w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41,
    Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986.

Można też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa całodobowo bezpłatny numer 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

Na terenie Zamościa wsparcie można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie (tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33), w godz. 7.30-15.30.

Całodobowe schronienie zapewniają:

  • dla mężczyzn: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) – ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
  • dla kobiet: Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Sadowa 51 A tel. 84 641 21 25.


Dzięki wzajemnej wrażliwości i zaangażowaniu mamy większą szansę ochronić osoby przed utratą zdrowia a nawet życia.

Przypomnienie o pomocy w postaci produktów żywnościowych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że mieszkańcy Zamościa, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie) mogą korzystać z pomocy w formie produktów żywnościowych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej przy ul. Namysłowskiego 2.

Czytaj więcej...

Z A P R O S Z E N I E na uroczystą WIECZERZĘ WIGILIJNĄ

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1