APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie
osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                    pod numerem telefonu  tel. 84 677 56 30 – Sekretariat 

                    tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić
na numer telefonu

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Czytaj więcej...

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - diagnoza potrzeb

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Z uwagi na planowane przystąpienie Miasta Zamość do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Czytaj więcej...

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - diagnoza potrzeb

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - ponowny nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

„Mieszkanie na Start” (Mieszkanie Plus)

Najemcy mieszkań przy ul. Parkowej 10,10A,12,12A,14,14A

w Zamościu, którzy zawarli umowę najmu w ramach programu „Mieszkanie na Start” 

mogą składać wniosek o wypłatę dopłat do czynszu.

Wnioski należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 310 (III piętro),
tel. 84 677 65 42.

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Zamość

Na mocy uchwały Rady Miasta Zamość Nr L/698/2022 z dnia 26 września 2022  r. podniesiono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż:

  • 3900 zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej
  • 4300 zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego
  • 4500 zł dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163