Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego

W latach 2006 – 2008 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizowało projekt konkursowy  Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Czytaj więcej...

Informator dla mieszkańców Miasta Zamość

Informator dla mieszkańców Miasta Zamość jest publikacją wydaną w ramach projektu pt„Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Projekt Systemowy w ramach POKL

W dniach 6 - 7 grudnia 2007 r. w Kazimierzu Dolnym przy udziale Regionalnego Oœrodka Polityki Społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie odbyło się spotkanie podsumowujšce cykl szkoleń informacyjno promocyjnych skierowanych do pracowników pomocy społecznej zrealizowanych w ramach Pomocy Technicznej MPiPS pt. Akademia ROPS Europejski Fundusz Społeczny dla polityki społecznej Lubelszczyzny. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Pan Cezary Miżejewski.

Poradnik dla pracowników socjalnych

Poradnik dla pracowników socjalnych jest publikacją wydaną w ramach projektu pt„Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez wzrost efektywności pomocy socjalnej osobom z grup szczególnego ryzyka przez pracowników instytucji pomocy społecznej.

pobierz Poradnik (.pdf)

Realizacja projektu systemowego w 2008 roku

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2008 wsparciem w postaci sfinansowania instrumentów aktywnej integracji w sumie objęto 119 osób. Zawarto 55 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi lub nie pozostającymi w zatrudnieniu, które są klientami pomocy społecznej w celu wzmocnienia ich potencjału społeczno – zawodowego, a tym samym zwiększenia szansy tych osób na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zawarcie kontraktu realizowanego w ramach projektu systemowego umożliwiło sfinansowanie na rzecz klienta jednego lub kilku z następujących instrumentów aktywnej integracji: zajęcia w KIS, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz kursy: prawo jazdy kat. B (28 os.), prawo jazdy kat. D (2 os.), kucharz – cukiernik (2 os.), opieka nad osobą starszą, chorą i dzieckiem (7 os.), fryzjer (3 os.), sprzedawca z obsługą komputera (2 os.), instruktor nauki jazdy (1 os.), palacz centralnego ogrzewania (1 os.), spawacz (1 os.), operator wózka widłowego (1 os.), kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” (1 os.). W ramach projektu wsparciem objęto 42 osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Zamościa.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1