Wnioski

 


 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2020 r.

 •  

 • Wnioski Moduł I:
  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych

 •  

   Druk wniosku
  Zaświadczenie lekarza specjalisty

 •  

  Lista załączników do wniosku:
  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
  oferta cenowa.

  A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej
  oraz
  A, zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej
  Druk wniosku
  Zaświadczenie lekarza specjalisty, gdy orzeczenie jest inne niż 05-R, (A2)
  Zaświadczenie lekarza specjalisty, gdy orzeczenie jest inne niż 03-L, (A3)


 • Lista załączników do wniosku
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
  zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inne niż 05-R, (A2)
  zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inne niż 03-L, (A3)
  oferta cenowa.

 • A, zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku
  Zaświadczenie lekarza specjalisty, gdy orzeczenie jest inne niż 03-L


 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
  oferta cenowa

   

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  oraz

 • B, zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  oraz
  B, zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w wieku do lat 18, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu jest inna niż 03-L
 • Zaświadczenie lekarza okulisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza specjalisty dla dziecka w wieku do lat 16, potwierdzające dysfunkcję narządu słuchu
  Zaświadczenie lekarza okulisty dla dziecka w wieku do lat 16, gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza okulisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o znacznym stopniu jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza specjalisty o dysfunkcji obu kończyn górnych dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do 16 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile dotyczy)
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  Zaświadczenie lekarza specjalisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu jest inna niż 03-L
  Zaświadczenie lekarza okulisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza specjalisty dla dziecka w wieku do lat 16, potwierdzające dysfunkcję narządu słuchu
  Zaświadczenie lekarza okulisty dla dziecka w wieku do lat 16, gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza okulisty, gdy przyczyna wydania orzeczenia o znacznym stopniu jest inna niż 04-O
  Zaświadczenie lekarza specjalisty o dysfunkcji obu kończyn górnych dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do 16 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  oferta cenowa

   

 • B, zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  Druk wniosku

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną

 • B, zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Druk wniosku

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną
  potwierdzenie, o zakończeniu okresu gwarancji udzielonej na zakupiony ze środków PFRON przedmiot/usługę

   

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • C, zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku
  Zaświadczenie lekarskie

 • Lista załączników do wniosku
  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  zaświadczenie lekarskie (specjalista),
  dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

 • C, zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Druk wniosku

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  oferta cenowa,
  potwierdzenie, o zakończeniu okresu gwarancji udzielonej na zakupiony ze środków PFRON wózek

 • C, zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku
  Oferta cenowa/wzór specyfikacji

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania, sporządzone wg wymaganego wzoru dostępnego
  pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

 • C, zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku
  Oferta cenowa/wzór specyfikacji

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania, sporządzone wg wymaganego wzoru dostępnego  pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/potwierdzenie, o zakończeniu okresu gwarancji udzielonej na zakupiony ze środków PFRON przedmiot/usługę

   

 • C, zadanie 5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, w wieku do 18, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych
  Druk wniosku
  Zaświadczenie lekarskie

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda),
  oferta cenowa

 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywnych zawodowo
  Druk wniosku

 • Lista załączników do wniosku

  orzeczenie o niepełnosprawności,
  akt urodzenia dziecka,
  dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  informacja o poniesionych kosztach (z placówki)


 • Moduł II

 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  Druk wniosku
  Zaświadczenie z uczelni
  Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

 • Lista załączników do wniosku
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  zaświadczenie wystawione przez uczelnię
  zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

 • Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/), lub w formie papierowej do MCPR ul. Partyzantów 3 pok. 307, tel. 84 677 66 68.


 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1