Jednostki pomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1. Dane kontaktowe
  Adres: ul. Sadowa 51 A,
  22 - 400 Zamość
  tel. 84 641- 21- 17,
  fax.: 84 649 -34 -37
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.zamosc.naszsds.pl/
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  Dyrektor: Anna Skakuj
 2. Cele ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa.Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Zamość, nadzorowaną przez Wojewodę Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.

  Celem działalności ŚDS jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a także podejmowanie działań w celu przygotowania osób do podjęcia pracy.

  Ideą działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także wsparcie ich rodzin. Działania polegają na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

  Zajęcia wspierająco-aktywizujące realizowane są w:

  - pracowni plastycznej,

  - pracowni ogrodniczo – porządkowej,

  - pracowni muzyczno-teatralnej,

  - pracowni komputerowej,

  - pracowni ruchu i rehabilitacji.

 3. Zasady kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy
  Decyzję o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na podstawie:
  • pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego,
  • zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
  • wywiadu środowiskowego
 4. Odpłatność za pobyt w ŚDS Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu, jest uzależniona od wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie. W przypadku, gdy dochód osoby/rodziny nie przekracza 300 % kwoty kryterium dochodowego określonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj.: 701 zł miesięcznie na osobę samotnie gospodarującą i 528 zł na osobę pozostającą w rodzinie) korzystanie z usług świadczonych przez ŚDS jest bezpłatne. W przypadku przekroczenia 300% kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego uczestnicy ponoszą odpłatność za pobyt w ŚDS w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu

  1. Dane kontaktowe
   Adres: ul. Chłodna 9/25
   22-400 Zamość
   Telefon/ fax. (84) 616 94 21
   Dyrektor: Agnieszka Plago-Semczuk
   Godziny pracy: placówka całodobowa
  2. Liczba miejsc: 14 miejsc
   BIP: http://bip.pogotowieopiekunczezamosc.pl/index.php
  3. Zadania Pogotowia
   Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 14 wychowanków realizującą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci powyżej 7 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. Do Pogotowia przyjmowane są dzieci::a/ na podstawie orzeczenia sądu,b/ doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, c/ na wniosek: rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zakresie swoich działań Pogotowie zapewnia dzieciom doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Celem Pogotowia jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu

  1. Dane kontaktowe:
   Adres: ul. Infułacka 9/1, 22-400 Zamość
   Telefon/ fax. (84) 627 38 52, kom. 786 018 784
   Dyrektor: Marta Czerwieniec
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 5 miejsc
   BIP: http://rodzinnydomdziecka.biuletyn-publiczny.net
  2. Zadania Rodzinnego Domu dla Dzieci
   Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej o charakterze rodzinnym. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizujący swoje zadania w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 5 wychowanków. Pobyt w placówce jest odpłatny.Dom spełnia funkcję rodziny poprzez: wychowywanie dzieci w rożnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowywanie się licznemu rodzeństwu, współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. Celem Domu jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej, innej placówce zapewniającej całodobową opiekę lub usamodzielnienia.

Dom Dziecka w Zamościu

  1. Adres: ul.Wyszyńskiego 2A, 22-400 Zamość

   tel. komórkowy 513 042 871 - Dyrektor

   tel. komórkowy 518 441 856 - Wychowawcy

  2. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. BIP: https://ddzamosc.naszaplacowka.pl/bip/
   Dyrektor: Edyta Panas
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 14 miejsc
  4. Zadania Domu Dziecka
   Dom Dziecka w Zamościu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci i młodzieży w wieku powyżej 7 roku życia z uregulowaną sytuacją prawną, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. W placówce może przebywać również osoba, która osiągnęła pełnoletność i uzyskała zgodę dyrektora na dalszy pobyt, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli: 1. uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.Głównym celem Domu Dziecka jest podejmowanie działań mających doprowadzić do powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki. Dom Dziecka zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.Cele ten Dom Dziecka realizuje w szczególności poprzez:1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych wobec dziecka i pedagogizację jego rodziny, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej, a także sposobu funkcjonowania rodziny w środowisku, 2) wdrażanie wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej, 3) angażowanie rodziców bądź opiekunów prawnych w życie dziecka na terenie Domu Dziecka, poprzez umożliwienie im krótkotrwałego pobytu na terenie placówki.4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego wychowanków. Do Domu Dziecka w Zamościu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Zamość, a w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dzieci pochodzące z innych powiatów skierowane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, na podstawie postanowienia sądu. Możliwe też jest przyjęcie dziecka na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego małoletniego. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Ośrodek Interwencji kryzysowej

  1. Dane kontaktowe OIK
   Adres: ul. Kilińskiego 32; 22-400 Zamość
   Telefon: 84 641 21 25,
   fax  84 649 41 29,
   bezpłatna infolinia: 0 800 101 402
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
   Strona internetowa: www.oik.zamosc.pl
   Dyrektor: Wojciech Buczkowski
   Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 18.30,
   hostel i mieszkania chronione – całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
   hostel – 6 miejscmieszkania chronione ul. Źródlana 1A; 22-400 Zamość: dla dziewcząt- 6 miejsc; dla chłopców – 4 miejsca
  2. Zadania OIK
   OIK prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Mieszkańcy miasta Zamość będące w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z usług OIK bez względu na posiadany dochód.Celem działalności Ośrodka jest przywrócenie osobom w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.Zadaniem Ośrodka jest m.in.:
   • krótkoterminowa terapia kryzysowa
   • prowadzenie grup wsparcia
   • działalność profilaktyczna i wsparcie postkryzysowe
   • współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami na rzecz pomocy ofiarom przemocy lub znajdującym się sytuacji kryzysowej
   • udzielanie specjalistycznej pomocy (prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej)
   • działalność edukacyjna i informacyjna
   • wykonywanie innych zadań oraz zadań określonych uchwałami Rady Miasta
   • udzielanie całodobowego schronienia w ramach hostelu
   • udzielanie wsparcia telefonicznego- telefon zaufania,
   • realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
   • prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków Udzielanie pomocy w ramach interwencji kryzysowej w postaci: pomocy specjalistycznej, poradnictwa oraz schronienia (hostel) jest bezpłatne i nie wymaga decyzji administracyjnej.
  3. Mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi 2 mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych. Decyzje kierujące do mieszkania chronionego wydaje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu działające upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość po uprzednim dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym OIK, a osobą ubiegającą się o skierowanie lub jej przedstawicielem ustawowym i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny a szczegółowe zasady odpłatności określa Uchwała Nr XXIV/264/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Dom Pomocy Społecznej

  1. Dane kontaktowe
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu
   Adres: ul. Żdanowska 3, 22 – 400 Zamość
   filia - „Dom Rodzinny” ul. Radziecka 7
   Tel. /fax 084 6393551, 0846271125
   E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Strona internetowa: www.fmmzamosc.domypomocy.pl
   Dyrektor: s. Teresa Patrzek
   Godziny pracy: jednostka całodobowa
  2. Zadania DPS
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 52 mieszkanek – w tym 50 miejsc dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem Domu jest:
   • zapewnienie całodobowej opieki
   • zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, edukacyjnych i religijnych
  3. Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w DPS
   Do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu decyzje kierujące wydaje MCPR (jeśli osoba kierowana zamieszkuje na terenie miasta Zamość) lub gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej po uprzednim uzgodnieniu z tut. Centrum. Do DPS kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na podstawie: - pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego - rodzinnego wywiadu środowiskowego złożonymi wraz z dokumentami poświadczającymi sytuację zdrowotną i dochodową.Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Zasady odpłatności określa art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

 • Dane kontaktowe
  Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  Adres: ul. Prusa 2, 22 – 400 Zamość
  Tel. /fax 084 627 07 73
  E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: http://opziwr-zamosc.pl
  Dyrektor: Monika Pałczyńska
  Godziny pracy: 7.30- 15.30
 • Zadania OPZiWR
  Do zadań organizatora pieczy zastępczej należy między innymi: prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. Ponadto Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz porady prawne, grupy wsparcia oraz nawiązuje współpracę z wolontariuszami.Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu realizuje dodatkowo zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. poprzez wsparcie asystentów rodziny, poradnictwo. Szczegółowe informacje dotyczące zadań organizatora można uzyskać w zakładce Organizator Pieczy Zastępczej.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1