Programy

PROJEKT ”Aktywność - droga do włączenia społecznego”

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność- droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypyEFS

Okres realizacji projektu od: 2018-05-01 do: 2019-12-31.

Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł

kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2018 roku do grudnia 2019, a wsparciem zostanie objętych 65 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. W chwili obecnej trwa proces rekrutacji, dlatego osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MCPR.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Sami Swoi (SSSS), która mieści się w Bramie przy ul. Łukasińskiego 12.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 65 klientów pomocy społecznej lub członków ich rodzin z terenu miasta Zamościa. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie zgodnie z założeniami RPO WL przyczyni się do zapobiegania pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych. Wpłynie na poprawę dostępu do rynku pracy, przyczyni się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Zamościu.

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 1. a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
 2. b) osoby bezrobotne,
 3. c) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12  marca  2004 r. o  pomocy społecznej lub  kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zadania zaplanowane w ramach projektu

 1. PRACA SOCJALNA - wsparcie indywidualne

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych, którzy rozeznają sytuację uczestników pod kątem potrzeb i spełniania kryteriów dostępu do projektu. Praca socjalna będzie realizowana z użyciem kontraktu socjalnego zawartego z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w realizacji projektu. 

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Za realizację zadania odpowiedzialny doradca zawodowy, który przeprowadzi diagnozę potrzeb oraz określi predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczestników projektu. Podczas opracowywania IPD doradca zawodowy weźmie pod uwagę zaplanowane we wniosku działania i skieruje na konkretne formy wsparcia osoby najbardziej tego wymagające tj. 30 osób na szkolenia, w tym 5 osób na szkolenia w zakresie kat. C, D i C+E, a także osoby na staże zawodowe.

 1. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE - wsparcie indywidualne.

40 os. skierowanych w ramach IPD na doradztwo psychologiczne otrzyma, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb adekwatne wsparcie indywidualne. Zadanie przyczyni się do nabycia, przywrócenia i wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej. Miejsce: sala własna MCPR.

 1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA - wsparcie grupowe.

Zadanie realizowane dla 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zadanie pozwoli osobom objętym kontraktem socjalnym skorzystać z pakietu aktywnej reintegracji społecznej dla uzyskania i/lub wzmocnienia indywidualnych kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej. W ramach reintegracji społecznej zostaną zrealizowane zajęcia z zakresu: komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, radzenie sobie ze stresem, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, nauka pełnienia ról społecznych, współpraca grupowa w rozwiązywaniu problemów, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, funkcjonowanie w rodzinie, wyznaczanie celów i kierunków działań.

 1. SZKOLENIA ZAWODOWE - wsparcie grupowe i indywidualne.

5 osób na prawo jazdy kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C+E, prawo jazdy D 

7 osób na szkolenie sortowacz surowców z kursem na wózki widłowe

7 osób na szkolenie opiekun osoby starszej ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE

7 osób na szkolenie pracownik biurowy ze szkoleniem komputerowym ECDL BASE

4 osoby otrzymają szkolenia zgodnie z IPD inne niż wyżej wymienione

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, tj. 997,40 zł brutto (zależy od liczby godzin w miesiącu)

 1. ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH – wsparcie indywidualne.

Staże będą realizowane dla łącznie 25 os. które ukończą: szkolenia zawodowe i/lub PAL i/lub doradztwo psychologiczne. Długość realizacji staży: 6m-cy/1 os. Termin realizacji 01.2019-08.2019, Każdy z 25 osób otrzyma stypendium stażowe za każdy miesiąc realizacji stażu; 997,40 zł

 1. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wsparcie grupowe.

PAL dla 15 os. w II edycjach I: 11-12.2018 r., II edycja:.03-06.2019r. zajęcia 5 h. dziennie 2 x w tyg. w każdym miesiącu. Zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Rekrutacja do PAL we współpracy z podmiotem, który będzie realizował zadanie.

 1. PAI - wsparcie grupowe.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cel zadania to integracja społeczna 10 os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej posiadających III profil pomocy w PUP Zamość. Reintegracja społeczna polega na prowadzeniu zajęć w ramach warsztatów terapeutycznych. Reintegracja zawodowa będzie realizowana w formie prac społecznie użytecznych.

Planowane efekty realizacji projektu

Realizacja projektu ”Aktywność - droga do włączenia społecznego” przyniesie następujące efekty: 21 os. (32%) zmieni lub nabędzie kwalifikacje zawodowe, 37 os. (56%) dzięki udziałowi we wszystkich zaplanowanych dla nich zakresach wsparcia podniesie swoje kompetencje społeczne, a co za tym idzie zwiększy swoje szanse na zatrudnienie. Spośród uczestników min. 15 os. będzie pracować po opuszczeniu programu, tym samym poziom efektywności społecznej wyniesie nie mniej niż 34% i efektywności zatrudnieniowej wyniesie co najmniej 22%. Zaplanowane zadania mają na celu wprowadzenie zmiany jakościowej w funkcjonowaniu uczestników. Projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami i modelami aktywnej integracji opracowanymi na poziomie krajowym. Przyczyni się do zapewnienia kompleksowych działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej na rzecz osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu w PUP Zamość, pozostałych świadczeniobiorców MCPR, jak również otoczenia osób wykluczonych społecznie. Aby osiągnąć zakładany stan docelowy MCPR wdroży standardy w zakresie aktywnej integracji, w których posiada długoletnie i efektywne doświadczenie. Planowany projekt przyczyni się do podniesienia jakości działań MCPR poprzez zwiększenie liczby oferowanych klientom skutecznych form aktywnej integracji.

logotypyEFS

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1