<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

AKTUALNOŚCI
 » ..... (23-07-2015)

Zaproszenie do współtworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018

 » ..... (23-07-2015)

Zaproszenie do współtworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018

 » ..... (21-07-2015)

Porozumienie

 » ..... (14-07-2015)

Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

 » . (10-07-2015)

Rozpoczęły się kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MCPR

 » ..... (01-06-2015)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 4 maja 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku.

 » ..... (25-05-2015)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 23 kwietnia 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2015

 » ..... (05-05-2015)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny

 » ..... (24-04-2015)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 » ..... (21-04-2015)

MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość

 » ..... (10-04-2015)

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 » Informacja (02-03-2015)

UWAGA STUDENCI: NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 » . (19-02-2015)

Rozstrzygnięcie postępowania na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku.

 » . (11-02-2015)

Zapytania ofertowe na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku

 » Konkurs (29-01-2015)

Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015

 » Ogłoszenie (19-01-2015)

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku zadań ujętych w „Samorządowym programie na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”

 » . (14-01-2015)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 » . (13-01-2015)

Oferta PKPS złożona w trybie pozakonkursowym

 » . (19-12-2014)

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu... - świąteczne życzenia Dyrektora i Pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 » . (19-12-2014)

Uroczysta Wieczerza Wigilijna

 » a (16-12-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2014 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

 » . (16-12-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2014 r. na realizację zadania z zakresu wsparcia rodziny w 2015 roku.

 » . (15-12-2014)

Informacja dotycząca wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 » Podziękowanie za udział w zbiórkach żywności  (09-12-2014)

Podziękowanie za udział w zbiórkach żywności

 » APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA (05-12-2014)

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

 » Wydłużenie terminu ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością (01-12-2014)

Wydłużenie terminu ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

 » Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  (21-11-2014)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wsparcia rodziny (18-11-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wsparcia rodziny

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej (18-11-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej

 » . (17-11-2014)

Informacja dotycząca Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sztab nr 8 - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

 » Informacja dla mieszkańców Zamościa (05-11-2014)

Informacja dla mieszkańców Zamościa

 » Informacja (03-10-2014)

Akcja „Podziel się posiłkiem”

 » Ogłoszenie (01-10-2014)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym

 » . (21-08-2014)

NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)

 » Informacja (14-08-2014)

Książkowa wersja Strategii

 » ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD” (04-07-2014)

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku

 » Informacja (03-06-2014)

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 » Informacja (27-05-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

 » Informacja (15-05-2014)

Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 » Informacja (06-05-2014)

Projekt Opracowania i realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2014–2016

 » Informacja (25-04-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” o kontynuacji działań w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 » Życzenia wielkanocne (11-04-2014)

Życzenia wielkanocne

 » NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I (02-04-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 » NABÓR WNIOSKÓW  (04-03-2014)

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 » Protokół z konsultacji społecznych (12-02-2014)

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

 » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2013r. UJĘTYCH W STRATEGII  (05-02-2014)

REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2013

 » Informacja (30-01-2014)

Otwarte konkursy MPiPS

 » APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA ZAMOŚĆ  (24-01-2014)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta Zamość o okazanie szczególnej wrażliwości na potrzeby osób bezdomnych,samotnych, chorych i starszych, które z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury i opady śniegu mogą doświadczyć sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia.

 » Informacja (22-01-2014)

MCPR w Zamościu przekazuje informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań w 2014 roku.

 » Informacja (20-01-2014)

Konferencja prasowa na temat konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 - 2020

 » Zawiadomienie (16-01-2014)

Zawiadomienie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 » Konsultacje społeczne (10-01-2014)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa do włączenia się w proces kształtowania ostatecznej wersji dokumentu.

 » Zaproszenie (13-12-2013)

Uroczysta Wieczerza Wigilijna

 » Kominikat (13-12-2013)

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu organizuje zbiórkę odzieży

 Informacja dotycząca Akcji
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się do w/w akcji po raz kolejny. W ramach akcji zbierane są różnorodne dary: odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminowa, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego – wszystko z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. » Informacja (07-11-2013)

Prace nad Strategią

 » Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym (05-11-2013)

Apel do mieszkańców Zamościa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym m.in. osób samotnych, starszych, bezdomnych.

 » Informacja (03-10-2013)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza osoby i instytucje do konsultacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 » Informacja (01-10-2013)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości zgłaszania uwag, propozycji i wyrażenia swojej opinii do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) do dnia 25 października br.,

 » Dofinansowanie nauki dla studentów (03-09-2013)

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 » Ogłoszenie (27-08-2013)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 » Informacja (06-08-2013)

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 » Informacja (18-06-2013)

Półkolonie w mieście 2013 r.

 » Komunikat (14-06-2013)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że z dniem 30 czerwca 2013 r., z mocy prawa wygasają decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne.

 » Zawiadomienie (06-06-2013)

Zawiadomienie o wyborze oferty

 » Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego (29-05-2013)

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu: osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany.

 » Zaproszenie do konsultacji społecznych (06-05-2013)

Program Aktywności Lokalnej – „Szczęśliwa Rodzina” – konsultacje

 » Ogłoszenie (29-04-2013)

NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I

 » Informacja (23-04-2013)

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

 » NABÓR WNIOSKÓW  (18-04-2013)

NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 » Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013  (18-04-2013)

Miasto Zamość za pośrednictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Pilotażowy program „Akywny samorząd” 2013. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2013 roku. Informacja w pok. 305, ul. Partyzantów 3, Tel. 84 677 66 68

 » Informacja (02-04-2013)

Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartym konkursie ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 » Informacja (02-04-2013)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o konkursie pn. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013.

 » Komunikat MPIPS (05-03-2013)

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach

 » Ogłoszenie (04-03-2013)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy spolecznej w 2013 roku.

 » ogłoszenie (04-03-2013)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r.

 » Ogłoszenie (22-02-2013)

Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 25 lutego- 1 marca 2013r ZADZWOŃ! – 22/250-63-05

 » Informacja (22-02-2013)

Program wyrównywania różnic między regionami II

 » Zaproszenie do konsultacji społecznych  (15-02-2013)

W związku ze zmianą Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej MCPR ponownie zaprasza do konsultacji założeń projektu.

 » Informacja (14-02-2013)

Od 01-07-2013r. osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 » Informacja (06-02-2013)

Realizacja projektów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w Ramowym Harmonogramie na rok 2012

 » Informacja (11-01-2013)

Ostrzeżenie przed metanolem

 » Nowe wzory wniosków (10-01-2013)

Komunikat w sprawie podpisania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 » Nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy (10-01-2013)

Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 » Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. (10-01-2013)

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

 » Informacja (09-01-2013)

Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej

 » Zaproszenie (12-12-2012)

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 » 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej. (05-12-2012)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu opracowuje 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej

 » Informacja z przebiegu akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" (05-12-2012)

Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “ organizowana jest w bieżącym roku po raz dwudziesty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Polskim Radiu Lublin i Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie.

 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Informacja dotycząca Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - sztab 27 - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu » Informacja (15-11-2012)

Projekty uchwał w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo- wychowawczych

 » Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym (08-11-2012)

Apel do mieszkańców Zamościa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym m.in. osób samotnych, starszych, bezdomnych.

 » Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - 17 października 2012 roku (15-10-2012)

Obchody dnia 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.

 » Ważna Informacja (28-09-2012)

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 » Informacja (14-09-2012)

W dniu 6 września br. Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 » Komunikat (10-09-2012)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego

 » Informacja o gminnym programie wspierania rodziny (31-08-2012)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystąpiło do opracowania gminnego programu wspierania rodziny którego realizatorami będą mogły być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Podmioty zainteresowane proszone są o zgłaszanie opinii i propozycji zadań w terminie do dnia 3 września br.

 » WIĘCEJ WIESZ - WIĘCEJ MOŻESZ (31-08-2012)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wieloletni projekt systemowy Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 » UWAGA!!! (24-08-2012)

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2012/2013

 » Informacja ROPS (17-08-2012)

Otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 » Ogłoszony przetarg! (26-07-2012)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje ze w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2012 r. został ogłoszony przetarg w trybie nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

 » Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.  (17-07-2012)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

 » ROPS ogłosił konkursy (06-07-2012)

Dyrektor ROPS zachęca do udziału w konkursach

 » Informacja o świadczeniach usług tłumacza migowego (22-06-2012)

Informacja o świadczeniu usług przez tłumacza migowego

 » Informacja  (23-05-2012)

Dobiega końca termin składania wniosków o pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 » Ogłoszenie (18-05-2012)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zaprasza do składania ofert.

 » Ogłoszenie (18-05-2012)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 » ZASADY (11-04-2012)

ZASADY przyznawania dofinansowania w 2012r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 » Informacja (28-03-2012)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację: „Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”

 » Informacja (27-03-2012)

Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

 » Informacja (06-03-2012)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

 » Informacja (27-02-2012)

Realizacja projektów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w Ramowym Harmonogramie na rok 2011

 » Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw (15-02-2012)

Informujemy iż Prokuratura Rejonowa w Zamościu w dniach 20-24 lutego br., organizuje po raz kolejny akcje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 » Informacja (02-02-2012)

OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA, przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 » Komunikat MPIPS (16-01-2012)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 » Sprawozdanie PFRON (13-01-2012)

Sprawozdanie z realizacji w 2011r. „Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013”

 » Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu (12-01-2012)

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu - nowa jednostka budżetowa

 » Informacja (10-01-2012)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od stycznia 2012 roku realizuje zadanie pt. ”Rozszerzenie działalności specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry”

 » Boże Narodzenie A.D. 2011 (21-12-2011)

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia.

 » Wieczerza Wigilijna (16-12-2011)

Uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 » Informacja (16-12-2011)

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zamościa

 » Ogłoszenie (24-11-2011)

Wyniki otwartego konkursu ofert na poszczególne zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość:

 » Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (16-11-2011)

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 » Informacje (08-11-2011)

Wnioski o dofinansowanie

 » Szkolenie (20-10-2011)

Spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”

 » Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (14-10-2011)

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 » Ogłoszenie (13-10-2011)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na poszczególne zadania z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2012

 » Komunikat (07-10-2011)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 » Informacja  (16-09-2011)

Konkurs otwarty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 » Informacja  (31-08-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną CASUS

 » Otwarcie projektu (29-08-2011)

Spotkanie informacyjne otwierające projekt pn. „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu, w ramach realizacji projektu systemowego”

 » Informacja (19-08-2011)

W dniu 22 sierpnia br., rozpoczynają się warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

 » Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (19-08-2011)

Działając na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Prezydent Miasta Zamość w dniu 4 sierpnia 2011r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2011-2015.

 » Sprawozdanie (10-08-2011)

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 » Informacja (29-07-2011)

Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu rozpoczęło realizację Zadania: Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu systemowego MCPR w Zamościu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terene miasta Zamościa

 » Informacja (22-07-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 4 lipca br., zostało zawarte porozumienie z Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu na mocy którego Szkoła w partnerstwie z MCPR realizuje Program Aktywności Lokalnej

 » Informacja (22-07-2011)

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne

 » Komunikat (22-07-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

 » KOMUNIKAT PFRON (21-07-2011)

„Program wyrównywania różnic między regionami II” – realizacja w 2011 r.

 » REWAL (21-07-2011)

INFORMACJA dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość (18-07-2011)

Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 20.06.2011 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 » Informacja (13-07-2011)

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość (30-06-2011)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 23.05.2011 roku na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Starego Miasta w Zamościu”

 » INFORMACJA (28-06-2011)

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 » Ogłoszenie (21-06-2011)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 » Informacja (20-06-2011)

Z dniem 15 czerwca 2011 roku weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość (17-06-2011)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 16.05.2011r. na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 » Informacja (16-06-2011)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs otwarty nr 2/POKL/7.2.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

 » Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2011 roku (13-06-2011)

MCPR w Zamościu z Urzędu Miasta Zamość Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych otrzymało w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możliwość zakwalifikowania dzieci i młodzieży z grup ryzyka na n/w wypoczynek letni

 » Informacja (30-05-2011)

Dzień 30 maja został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Jest on szczególną okazją do wyrażenia szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy rodziców zastępczych.

 » Informacja o spotkaniu (27-05-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zaprasza mieszkańców Starego Miasta i przedstawicieli podmiotów działających na terenie Starego Miasta na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Społecznej Starego Miasta w dniu 2 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00

 » Konkurs (23-05-2011)

Miasto Zamość ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Starego Miasta”.

 » Komunikat (18-05-2011)

Komunikat w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011

 » Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość (17-05-2011)

Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 » Informacja (09-05-2011)

29 kwietnia 2011 roku wieloletni projekt systemowy pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym i zakwalifikowany do realizacji.

 » ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM ! (05-05-2011)

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

 » Europejski Rok Wolontariatu 2011 (05-05-2011)


Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat!

Decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu.

 » I edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (14-04-2011)

Informujemy, że 22 marca 2011 roku ruszyła I edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

 » Specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych - bezpłatne (06-04-2011)

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu „DRUGI DOM”.

 » Program grantowy BDU (01-04-2011)

Program grantowy BDU dot. placówek zajmujących się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych

 » "KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 r." (01-04-2011)

Minister Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r.” na najlepsze projekty...

 KOALICJA na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. » Informacja (09-03-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej o Otwartym konkursie ofert Programu MALUCH 2011 r.

 » ZASADY (22-02-2011)

przyznawania dofinansowania w 2011r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 » Bezpłatne szkolenie (17-02-2011)

Prezydent Miasta Zamość zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Zamość na temat: Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań pożytku publicznego

 » Informacja (16-02-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniach 21-25 lutego 2011 r. w związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu pełnione będą dyżury prokuratorów

 » Informacja (16-02-2011)

Organizacje, instytucje, podmioty realizujące programy i projekty zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w ramowym harmonogramie na rok 2010 mają obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji w terminie do dn. 1 marca 2011 r.

 » Konkurs (11-02-2011)


KONKURS GRANTOWY TOWARZYSTWA NASZ DOM
"Najpierw Rodzina 2011"

 » UWAGA! (10-02-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż
Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w Zamościu posiadają WOLNE MIEJSCA!


 » Informacja (19-01-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji w 2010r. tych zadań programu, w których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

 » Informacja (11-01-2011)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje zadanie pt. „Rozszerzenie działalności Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry

 » Harmonogram (10-01-2011)

Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych

 » Informacja (28-12-2010)

W dniu 22 grudnia o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2 w Zamościu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna organizowana przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja oraz Pracownicy MCPR składają najserdeczniejsze życzenia,
Niech Narodzony Pan przyniesie radość, miłość, spokój oraz wzajemną życzliwość, a niezwykły czas Bożego Narodzenia niech napełnia nasze serca nadzieją... Wieczerza Wigilijna
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. » Paczki (10-12-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż zebrane dary w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” będą wydawane dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji szczególnie dla rodzin wielodzietnych i niepełnych w siedzibie PCK

 "Okaż serce - otrzymasz uśmiech"
to hasło akcji, której celem jest zbiórka słodyczy, gier edukacyjnych, artykułów szkolnych oraz kosmetycznych dla dzieci znajdujących się w Domu Dziecka w Zamościu. » Informacja (23-11-2010)

konferencja pt. „Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej warunkiem skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

 » Informacja (19-11-2010)

Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “

 » Diagnoza przemocy podczas kontaktu z pacjentem (16-11-2010)

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest współorganizatorem szkolenia dla 30 przedstawicieli zamojskich placówek służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy pt. „ Diagnoza przemocy podczas kontaktu z pacjentem”

 » Trening umiejętności komunikacyjnych (16-11-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, POKL pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość” prowadzi zajęcia pt. „Trening umiejętności komunikacyjnych”.

 » POMOC MCPR (08-11-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że osoby potrzebujące wsparcia przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy...

 » Informacja (08-11-2010)

MCPR informuje, że do dnia 30 listopada 2010 r. można składać wnioski o przyznanie w 2011 r. dofinansowania ze środków PFRON

 » Warsztaty kompetencji rodzicielskich (04-11-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość” Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizuje „Warsztaty kompetencji rodzicielskich – doskonalenie metod wychowawczych”.

 » Informacja (20-10-2010)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo – Bezpieczna Przyszłość”, które odbędzie się w Zamościu.

 » Stawiamy na Partnerstwo (13-10-2010)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej „Stawiamy na Partnerstwo”

 » Ogłoszenie (11-10-2010)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

 » Informacja (08-10-2010)

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku.

 » Nowelizacja Ustawy (07-10-2010)

Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

 » Szkolenie dla służb medycznych (07-10-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, jednostka koordynująca realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Miasta Zamość, planuje zorganizowanie szkolenia dla służb medycznych w miesiącu listopadzie 2010 roku na terenie naszego Miasta.

 » Informacja (06-10-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystąpiło do opracowania nowego programu samorządowego na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2013.

 » PROGRAM „PEGAZ 2010” (27-09-2010)

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu następującą informację w sprawie realizacji programu PEGAZ-2010

 » Informacja (27-09-2010)

20 września 2010 r. rozpoczęła się IV a zarazem ostatnia edycja zajęć edukacyjno – integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu.

 II Piknik Integracyjny "RAZEM" zakończony!
Dnia 18.09.2010 roku w godzinach 10.00 – 18.00 odbył się II Piknik Integracyjny „Razem” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną realizujące Program Aktywności Lokalnej Razem
Zaproszenie na II Piknik Integracyjny Razem organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną oraz Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu » Szkolenie (02-09-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż we współpracy ze spółdzielnią socjalną DRAGON organizuje szkolenie pt. KONTROLA ZARZĄDCZA

 » Informacja (19-08-2010)

dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „GŁĘBOKIE”

 » Informacja (19-08-2010)

dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „TYLICZ”

 » Informacja (03-08-2010)

dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „REWAL”

 » INFORMACJA (28-07-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2010r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2010/2011

 » Informacja (22-07-2010)

Pracownik socjalny Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Pani Anna Bałdyga w dniu 22 lipca uczestniczyła w audycji Katolickiego Radia Zamość na temat zasad przyznawania usług opiekuńczych ich odpłatności oraz potrzeby pomocy osobom starszym.

 » Informacja (21-07-2010)

dotycząca przyjazdu i wyjazdu dzieci na kolonie wypoczynkowe do miejscowości „REWAL”

 » Informacja (06-07-2010)

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna 6 lipca br., realizację Programu aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa w 2010 roku, zadanie zlecone przez Prezydenta Miasta Zamość współfinansowane z EFS w ramach projektu systemowego.

 » Informacja (01-07-2010)

Informujemy, iż w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” prowadzony jest Program aktywności lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.

 » INFORMACJA (01-07-2010)

dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 » Informacja (30-06-2010)

Już 15 lipca br., rozpoczyna się trzecia edycja spotkań w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu.

 » Informacja (21-06-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację, iż w ramach projektu systemowego pt. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowane są trzy Programy Aktywności Lokalnej.

 » Informacja (21-06-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowany jest Program Aktywności Lokalnej w zakresie aktywizacji społecznej bezrobotnych kobiet.

 » Zaproszenie do Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 (17-06-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2010 „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”, organizowany jest przez Związek Miast Polskich w ramach projektu partnerskiego

 » Informacja (04-06-2010)

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2010 roku

 » Informacja (02-06-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informacje Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, realizującej projekt „LOWES - Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 » informacja (31-05-2010)

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujący na terenie Miasta Zamość, na 2010 rok. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Miasta Zamość, na 2010 rok

 » UWAGA (26-05-2010)

Apel Wojewody Lubelskiego o pomoc dla powodzian

 » Pomoc dla Powodzian  (25-05-2010)

W związku z powodzią, która dotknęła rejony województwa lubelskiego informujemy o możliwościach pomocy powodzianom.

 » Informacja (18-05-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje zadanie pt. ”Rozszerzenie działalności specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry”

 » Konkurs (11-05-2010)

II edycja programu aKuKu dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

 » Kursy Kwalifikacyjne (10-05-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozpoczyna realizację kursów kwalifikacyjnych Kurs „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz Kurs „Asystent rodziny”.

 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
7 maja 2010 r. rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodziny. » Informacja (23-04-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż we współpracy ze spółdzielnią socjalną DRAGON organizuje szkolenie pt. „Mobbing się nie opłaca”. Mobbing - patologia organizacji, aspekty psychologiczno-prawne.

 » Informacja (12-04-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2010 roku DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY został przeniesiony do budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

 » UWAGA! (02-04-2010)


ZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ
W PUNKCIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO


 » Ważna informacja (25-03-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od dnia 24 marca 2010 roku sekcja d/s rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wieloosobowe stanowisko pracy d/s placówek wychowawczych, rodzin zastępczych i ośrodków wsparcia zostały przeniesione do budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewodzkiego, ul. Partyzantów 3

 » APEL (03-03-2010)

o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 » ZASADY (03-03-2010)

przyznawania dofinansowania w 2010r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 » Sprawozdanie (10-02-2010)

Sprawozdanie z realizacji projektów zawartych w Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w ramowym harmonogramie na rok 2009.

 » Wykaz rejonów (08-02-2010)

W załączniku aktualny wykaz rejonów pracowników socjalnych

 » Informacja (05-02-2010)

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rejnowi pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w Sądzie Rejonowym w Zamościu

 » Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych (13-01-2010)

Harmonogram

 » Informacja (12-01-2010)

dotyczy: „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku.

 » Ogłoszenie (08-01-2010)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

 » Sprawozdanie (07-01-2010)

Sprawozdanie z realizacji w 2009r. „Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 – 2010”

 » Informacja (06-01-2010)

dotycząca dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach nieobjętych dożywianiem w drodze decyzji administracyjnej

 Informacja
W dniu 23 grudnia o godzinie 13.00 w Centrum Pastoralnym w Zamościu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna organizowana przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, PCK, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu » Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego  (28-12-2009)

Od 1 stycznia 2010 r. ulegną zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

 Rodzina zastępcza - szczęśliwe dzieciństwo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt pn. „Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Rodzina zastępcza – bezpieczny dom i szczęśliwe dzieciństwo”, finansowany ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Nas wszystkich Wieczerza Wigilijna
Zapraszamy wszystkie osoby samotne, bezdomne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na uroczystą Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się 23 grudnia o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym » Informacja (14-12-2009)

Dyżur

 » Informacja (09-12-2009)

Zebrane dary w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” będą wydawane dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji szczególnie dla rodzin wielodzietnych i niepełnych w siedzibie PCK

 » Informacja (02-12-2009)

Polsko – Niemieckie Partnerstwo na rzecz ofiar II wojny światowej

 Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“
Akcja “ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowana jest po raz siedemnasty przez Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wraz z Radiem Lublin S.A. Lublin oraz telewizją Polską – Oddział w Lublinie. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się do w/w akcji. » Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy (24-11-2009)

W dniu 25 listopada na całym świecie, w tym również w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy. Przemoc domowa jest zjawiskiem wciąż obecnym w życiu rodziny.

 » Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” (17-11-2009)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zostało ambasadorem Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci w Polsce.

 » Informacja o szkoleniu (09-11-2009)

Szkolenie pt. „Diagnoza zaburzeń zachowania dzieci oraz metodologia opracowania programu korekcyjnego” miało miejsce 5 listopada 2009 r. w Sali Consulatus.

 » Informacja (27-10-2009)

Od 1 listopada konieczne zaświadczenie lekarskie

 » Informacja (19-10-2009)

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 » Konkurs (09-10-2009)

Otwarty konkurs ofert na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej

 » Konkurs (25-09-2009)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż rok 2009 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 » Informacja (03-09-2009)

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 » Informacja (03-09-2009)

Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

 » Informacja (12-08-2009)

Informacja Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dotycząca wsparcia świetlic środowiskowych.

 » Komunikat (06-08-2009)

Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych

 » Komunikat (04-08-2009)

w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 » Informacja (03-07-2009)

Informacja dotycząca kwalifikacji dzieci na wypoczynek letni w 2009 roku

 » Komunikat (23-06-2009)

W sprawie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

 » informacja (15-06-2009)

Klub Wsparcia Koleżeńskiego

 » Informacja (09-06-2009)

Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży objętych opieką Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 » informacja (09-06-2009)

Uchwała w sprawie przyjęcia Procedur realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II.

 » Konferencja (28-05-2009)

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 » Informacja (22-05-2009)

Informujemy, że Miasto Zamość włączyło się do Ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjno- profilaktycznej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” została ona zainaugurowana w kwietniu br.

 » Informacja (25-03-2009)

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy.

 » Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego (25-03-2009)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje , iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę kasową w zakresie wypłat świadczeń realizowanych przez MCPR w Zamościu

 » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (11-03-2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Obsługa kasowa w zakresie świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 » Ogłoszenie (27-02-2009)

Organizacje, instytucje, podmioty realizujące programy i projekty zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 oraz kierunki na 2007-2013

 » Ogłoszenie (25-02-2009)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wojewody Lubelskiego, na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu: dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 » Ogłoszenie (25-02-2009)

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009.

 » Komunikat (25-02-2009)

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 » INFORMACJA (24-02-2009)

Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 » Informacja (11-02-2009)

INFORMACJA DLA KLIENTÓW MCPR

 » Ogłoszenie (20-01-2009)

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie organizuje w lutym br. spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej,

 » Projekt (16-01-2009)

Projekt systemowy w 2008 roku

 » Informacja (16-01-2009)

Do opracowania Programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie włączyły się podmioty działające na rzecz ofiar przemocy domowej

 » Apel (16-01-2009)

APEL W ZWIĄZKU Z WYSTEPOWANIEM NISKICH TEMPERATUR

 » Druk (14-01-2009)

Wzór sprawozdania z realizacji Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 » Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych (12-01-2009)

ZABAWY CHOINKOWE – 2009

 » Informacja (08-01-2009)

Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego

 » Ogłoszenie (05-12-2008)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość

 » Pomoc (01-12-2008)

O S O B Y P O T R Z E B U J Ą C E, przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy

 » Informacja (19-11-2008)

Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy

 » Informacja (19-11-2008)

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Miasta Zamość

 » Wniosek (17-11-2008)

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 » Informacja (07-11-2008)

Informacja dotyczące zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 » Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17-10-2008)

Dzień 17 X został ogłoszony przez ONZ w 1992 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody tego dnia mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach. Dzień ten jest również okazją do refleksji nad godnością drugiego człowieka.

 » Lokalny Program Pomocy Społecznej (02-10-2008)

Program

 » Informacja (01-09-2008)

o możliwości dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

 » Fundusz alimentacyjny (27-08-2008)

Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 » Informacja (12-08-2008)

dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

 » Informacja (12-08-2008)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 » Komunikat (24-07-2008)

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770)

 » dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. (14-07-2008)

dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 » Plener Malarski dla uczestników ŚDS (11-07-2008)

W dniu 8 lipca 2008 r odbył się Plener Malarski dla uczesników Środowiskowych Domów Samopomocy województwa lubelskiego Zamość - Perła Renesansu

 » PROGRAM (05-07-2008)

aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

 » KONKURS (04-07-2008)

iotwarty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Intergracji Społecznej

 » Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Zamościu (01-07-2008)

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 » Uchwała nr XXI/187/08 Rady Miejskiej w Zamościu (01-07-2008)

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 » OGŁOSZENIE (25-06-2008)

o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej - edycja 2008 r.

 » Informacja (25-06-2008)

Pracownicy MCPR uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji wychowanków Domu Dziecka...

 » Wypoczynek wakacyjny 2008 (24-06-2008)

Wypoczynek wakacyjny 2008

 » Programu wyrównywania różnic między regionami - weryfikacja (16-06-2008)

Programu wyrównywania różnic między regionami - weryfikacja

 » RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO (03-06-2008)

W dniu 30 maja 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Zamościu

 » Spotkanie warsztatowe (08-05-2008)

6 maja 2008r. w Sali Konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury miało miejsce spotkanie warsztatowe pt. „Potencjał partnerskiego działania na rzecz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym na terenie Miasta Zamość”

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza » MCPR (14-04-2008)

REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2007

 » Wydawanie żywności przez PKPS (08-04-2008)

Dystrybujcą żywniości w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2008 na terenie miasta Zamościa zajmuje się PKPS na podstawie zlecenia Prezydenta Miasta Zamość

 » INFORMACJA (03-04-2008)

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU MIASTA ZAMOŚĆ W 2008 ROKU DO „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”

 » PROJEKTY SYSTEMOWE (18-03-2008)

PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2007-2013

 » Uchwała (07-03-2008)

Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 » ZASADY (07-03-2008)

przyznawania dofinansowania w 2008r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 » Przeciwdziałanie Przemocy (06-03-2008)

Projekt Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 – 2010.

 » Sprawozdanie (29-02-2008)

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 i kierunki na 2007-2013

 » Konferencja „Wieloprofilowe szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy społecznej – szansą na skuteczne zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego oraz reintegracj (19-02-2008)

Konferencja „Wieloprofilowe szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy społecznej – szansą na skuteczne zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego oraz reintegrację społeczną osób wykluczonych”

 » Seminarium „Lokalne partnerstwo na rzecz osób wykluczonych społecznie” (19-02-2008)

Seminarium „Lokalne partnerstwo na rzecz osób wykluczonych społecznie”

 » PFRON: Program wyrównywania różnic między regionami (12-02-2008)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdują się aktualnie obowiązujące uchwały ...

 » SPRAWOZDANIE (29-01-2008)

z realizacji w 2007 r. "Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007-2010"

 » Zabawy Choinkowe 2008 (11-01-2008)

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w styczniu br. odbędą się osiedlowe zabawy choinkowe dla dzieci. Choinki są organizowane przez zamojskie szkoły podstawowe przy współudziale...

 » Sprawozdanie (09-01-2008)

z realizacji zadania z zakresu pomocy społeczniej

 » Realizacja Projektów Systemowych (07-01-2008)

W związku z nowym okresem projektowym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie organizuje w styczniu 2008 roku spotkania...

 » WIECZERZA WIGILIJNA (21-12-2007)

Dnia 21 grudnia 2007 roku o godz. 14.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób bezdomnych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 » Ogłoszenie (20-12-2007)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 24.10.2007 r. na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej, ujęte w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na 2008

 » Realizacja projektu (07-12-2007)

Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od września 2006r. biorą udział w projekcie pt. „Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego”.

 » Konferencja „Razem przeciwko przemocy – prawa nie mają płci” (26-11-2007)

28 listopada 2007 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Ratuszu, w Sali Consulatus odbędzie się konferencja zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu pt.: „Razem przeciwko przemocy – prawa nie mają płci”.

 » Konferencja „Potencjał partnerskiego działania na rzecz ekonomii społecznej (26-11-2007)

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, środowiska biznesu oraz organizacji i osób fizycznych zainteresowanych ekonomią społeczną.

 » Realizowane projekty (22-11-2007)

W bieżącym roku Miasto Zamość opracowało projekty na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

 » Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" (20-11-2007)

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizowana jest po raz piętnasty przez Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wraz z Polskim Radiem Lublin S.A. Lublin oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie.

 » Przygotowanie do zimy (16-11-2007)

Zbliżający się okres zimowy, jest okresem szczególnie trudnym dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji...

 » INFORMACJA (12-11-2007)

o zmianie numerów telefonicznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 » Doposażenie szkół zamojskich (08-11-2007)

Doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w szkołach zamojskich zostało zrealizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

 » Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Zamościu (25-10-2007)

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Zamościu odbyły się dnia 19 października br. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Zamojskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E.ks.bp Mariusza Leszczyńskiego...

 » Spotkanie z Zamojskim Centrum Wolontariatu (25-09-2007)

Koordynatorzy wolontariatu w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w dniu 17 września 2007 roku. wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym ....

 » Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Zamościu (19-09-2007)

Działając na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 » Partnerstwo na rzecz realizacji projektu ?Krok do nowego życia? (28-08-2007)

Miejskie Centrum pomocy Rodzinie w Zamościu zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji projektu ? Krok do nowego życia? w ramach programu ?Powrót osób bezdomnych do społeczności? ? Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 » Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych (28-08-2007)

Przypominamy, że 31.08.2007 roku kończy się dotychczasowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne...

 » Nowa strona (27-08-2007)

Nowa strona MCPR w Zamościu

 » Strategia rozwiązywania problemów społecznych - odniesienie do zgłoszonych uwag (01-01-1970)

W załączniku publikujemy uzasadnienie nieuwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020.

 » Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie (01-01-1970)

Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

<<< strona glowna


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©