Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 642183 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2014 09:31AKTUALNOŚCI
 Informacja
Akcja „Podziel się posiłkiem”

 Ogłoszenie
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag.

 NABÓR WNIOSKÓW
NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)

 Informacja
Książkowa wersja Strategii

 Informacja
NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

 Informacja
Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 Informacja
Projekt Opracowania i realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2014–2016

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” o kontynuacji działań w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 Protokół z konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2013r. UJĘTYCH W STRATEGII
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2013

 Informacja
Otwarte konkursy MPiPS

 APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA ZAMOŚĆ
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta Zamość o okazanie szczególnej wrażliwości na potrzeby osób bezdomnych,samotnych, chorych i starszych, które z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury i opady śniegu mogą doświadczyć sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia.

 Informacja
MCPR w Zamościu przekazuje informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań w 2014 roku.

 Informacja
Konferencja prasowa na temat konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014 - 2020

 Zawiadomienie
Zawiadomienie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa do włączenia się w proces kształtowania ostatecznej wersji dokumentu.

 Zaproszenie
Uroczysta Wieczerza Wigilijna

 Kominikat
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu organizuje zbiórkę odzieży

 Informacja dotycząca Akcji
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się do w/w akcji po raz kolejny. W ramach akcji zbierane są różnorodne dary: odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminowa, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego – wszystko z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Informacja
Prace nad strategią

 Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym
Apel do mieszkańców Zamościa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym m.in. osób samotnych, starszych, bezdomnych.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza osoby i instytucje do konsultacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości zgłaszania uwag, propozycji i wyrażenia swojej opinii do projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) do dnia 25 października br.,

 Dofinansowanie nauki dla studentów
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 Ogłoszenie
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 Informacja
Zaproszenie do konsultacji społecznych

 Informacja
Półkolonie w mieście 2013 r.

 Komunikat
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że z dniem 30 czerwca 2013 r., z mocy prawa wygasają decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne.

 Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu: osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany.

 Zaproszenie do konsultacji społecznych
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 Ogłoszenie
NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I

 Informacja
INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 NABÓR WNIOSKÓW
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2013
Miasto Zamość za pośrednictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Pilotażowy program „Akywny samorząd” 2013. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2013 roku. Informacja w pok. 305, ul. Partyzantów 3, Tel. 84 677 66 68

 Informacja
MCPR w Zamościu przekazuje informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartym konkursie ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o konkursie pn. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013.

 Radosnych Świąt!
Zmartwychwstały Chrystus
Przynosi ludzkości miłość, która przebacza,
jedna i otwiera serca na nadzieję… Komunikat MPIPS
Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach

 Ogłoszenie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy spolecznej w 2013 roku.

 ogłoszenie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r.

 Ogłoszenie
Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 25 lutego- 1 marca 2013r ZADZWOŃ! – 22/250-63-05

 Informacja
Program wyrównywania różnic między regionami II

 Zaproszenie do konsultacji społecznych
W związku ze zmianą Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej MCPR ponownie zaprasza do konsultacji założeń projektu.

 Informacja
Od 01-07-2013r. osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 Informacja
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2012.

 Informacja
Ostrzeżenie przed metanolem

 Nowe wzory wniosków
Komunikat w sprawie podpisania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 Nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy
Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

 Informacja
obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej

 Radosnych Świąt!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: niech Narodzony Pan przyniesie radość, miłość, spokój oraz wzajemną życzliwość, a niezwykły czas Bożego Narodzenia niech napełnia nasze serca nadzieją, niech prawda o tym wydarzeniu inspiruje nasze myśli i uczynki w każdym dniu Nowego Roku. Zaproszenie
Zaproszenie do konsultacji społecznych

 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej.
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 180 okt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowuje 3-letni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej.

 Informacja z przebiegu akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “ organizowana jest w bieżącym roku po raz dwudziesty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Polskim Radiu Lublin i Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie.

 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Informacja dotycząca Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - sztab 27 - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na najbliższej sesji Rady Miasta Zamość procedowane będą projekty uchwał w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo – wychowawczych

 Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym
Apel do mieszkańców Zamościa o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym m.in. osób samotnych, starszych, bezdomnych.

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - 17 października 2012 roku
Obchody dnia 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.

 Ważna Informacja
Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Od 1 października 2012 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 Informacja
W dniu 6 września br. Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 Komunikat
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego

 Informacja o gminnym programie wspierania rodziny
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystąpiło do opracowania gminnego programu wspierania rodziny którego realizatorami będą mogły być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
Podmioty zainteresowane proszone są o zgłaszanie opinii i propozycji zadań w terminie do dnia 3 września br.


 WIĘCEJ WIESZ - WIĘCEJ MOŻESZ
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wieloletni projekt systemowy Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 UWAGA!!!
Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2012/2013

 Informacja ROPS
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o otwartym konkursie ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 Ogłoszony przetarg!
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje ze w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2012 r. został ogłoszony przetarg w trybie nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu

 ROPS ogłosił konkursy
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zachęca do udziału w Konkursach mających na celu promowanie innowacyjnych, wielozakresowych, działań na rzecz osób starszych, przez gminy i osoby fizyczne oraz ukazanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych Informacja o świadczeniach usług tłumacza migowego
W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się z tutejszym Centrum...

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że do 31 maja 2012r. należy składać WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ REALIZOWANĄ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

 Ogłoszenie
Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zaprasza do składania ofert.

 Ogłoszenie
Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 ZASADY
ZASADY przyznawania dofinansowania w 2012r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 "Ja jestem zmartwychwstanie i życie..."
W imieniu swoim i pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu życzę wszystkim aby Święta Wielkanocne niosące Radość i Nadzieję stały się źródłem wzajemnej życzliwości, a Zmartwychwstały Chrystus napełnił nas spokojem i wiarą do pokonywania codziennych trudności. Informacja
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację: „Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”

 Informacja
Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

 Informacja
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.

 Informacja
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2011.

 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Informujemy iż Prokuratura Rejonowa w Zamościu w dniach 20-24 lutego br., organizuje po raz kolejny akcje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 Informacja
OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA, przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 Komunikat MPIPS
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 Sprawozdanie PFRON
Sprawozdanie z realizacji w 2011r. „Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011 – 2013”

 Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od stycznia 2012 roku realizuje zadanie pt. ”Rozszerzenie działalności specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry”

 Boże Narodzenie A.D. 2011
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia. Wieczerza Wigilijna
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2011 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Informacja
Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zamościa

 Ogłoszenie
Wyniki otwartego konkursu ofert na poszczególne zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość:

 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę odbędzie się w dniu 27 listopada 11 przy udziale rejonowych pracowników socjalnych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w godzinach od 10.00 do 14.00. Informacje
Wnioski o dofinansowanie

 Szkolenie
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie 18 października br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w dniu 26 października 2011 organizujemy spotkanie informacyjno – warsztatowe dotyczące treści w/w Rozporządzenia.

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Od roku 1987 z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat organizacje pozarządowe w wielu krajach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne (ONZ) postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

 Ogłoszenie
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na poszczególne zadania z zakresu Pomocy Społecznej na rok 2012

 Komunikat
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 Informacja
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 6 września br., rozpoczyna się realizacja Programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CASUS.

 Otwarcie projektu
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 1 września 2011 r. odbędzie się spotkanie informacyjne otwierające projekt pn. „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu, w ramach realizacji projektu systemowego”.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w ramach realizowanego Programu Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011, w dniu 22 sierpnia br., rozpoczynają się warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Działając na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Prezydent Miasta Zamość w dniu 4 sierpnia 2011r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2011-2015.

 Sprawozdanie
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 27 lipca br., Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu rozpoczęło realizację Zadania: Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu systemowego MCPR w Zamościu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terene miasta Zamościa

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniu 4 lipca br., zostało zawarte porozumienie z Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu na mocy którego Szkoła w partnerstwie z MCPR realizuje Program Aktywności Lokalnej

 Informacja
Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne

 Komunikat
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka.

 KOMUNIKAT PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od 18 lipca do 19 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” można składać aktualizacje i uzupełnienia w zakresie nie rozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 oraz nowe wnioski.

 REWAL
INFORMACJA dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 20.06.2011 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Informacja
Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
Prezydent Miasta Zamość ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 23.05.2011 roku na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Starego Miasta w Zamościu”

 INFORMACJA
Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 Ogłoszenie
Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 Informacja
Z dniem 15 czerwca 2011 roku weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
Prezydent Miasta Zamość ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 16.05.2011r. na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Informacja
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs otwarty nr 2/POKL/7.2.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

 Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2011 roku
MCPR w Zamościu z Urzędu Miasta Zamość Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych otrzymało w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możliwość zakwalifikowania dzieci i młodzieży z grup ryzyka na n/w wypoczynek letni

 Informacja
Dzień 30 maja został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Jest on szczególną okazją do wyrażenia szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy rodziców zastępczych.

 Informacja o spotkaniu
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zaprasza mieszkańców Starego Miasta i przedstawicieli podmiotów działających na terenie Starego Miasta na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Społecznej Starego Miasta w dniu 2 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00

 Konkurs
Miasto Zamość ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Starego Miasta”.

 Komunikat
Komunikat w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zaprasza do składania ofert.

 Informacja
29 kwietnia 2011 roku wieloletni projekt systemowy pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym i zakwalifikowany do realizacji.

 ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM !
Jeśli masz odrobinę wolnego czasu.
Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie.
Jeśli chcesz działać na rzecz innych.
Jeśli chcesz zrobić coś innego niż dotychczas…


 Europejski Rok Wolontariatu 2011

Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat!

Decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu.


 Radosnych Świąt!
Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wszystkim odwiedzającym naszą stronę tej wiary, która potrafi przezwyciężać smutek i zwątpienie i daje nadzieję na przyszłość. I edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
Informujemy, że 22 marca 2011 roku ruszyła I edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, którego organizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

 Specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych - bezpłatne
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu „DRUGI DOM”.

 Program grantowy BDU
Program grantowy BDU dot. placówek zajmujących się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych

 "KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 r."
Minister Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r.” na najlepsze projekty...

 KOALICJA na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej o Otwartym konkursie ofert Programu MALUCH 2011 r.

 ZASADY
przyznawania dofinansowania w 2011r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 Bezpłatne szkolenie
Prezydent Miasta Zamość zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Zamość na temat: Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań pożytku publicznego

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w dniach 21-25 lutego 2011 r. w związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu pełnione będą dyżury prokuratorów

 Informacja
Organizacje, instytucje, podmioty realizujące programy i projekty zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w ramowym harmonogramie na rok 2010 mają obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji w terminie do dn. 1 marca 2011 r.

 Konkurs

KONKURS GRANTOWY TOWARZYSTWA NASZ DOM
"Najpierw Rodzina 2011"


 UWAGA!
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż
Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w Zamościu posiadają WOLNE MIEJSCA!


 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z realizacji w 2010r. tych zadań programu, w których byli Państwo realizatorem lub podmiotem koordynującym.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje zadanie pt. „Rozszerzenie działalności Punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry

 Harmonogram
Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych

 Informacja
W dniu 22 grudnia o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2 w Zamościu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna organizowana przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja oraz Pracownicy MCPR składają najserdeczniejsze życzenia,
Niech Narodzony Pan przyniesie radość, miłość, spokój oraz wzajemną życzliwość, a niezwykły czas Bożego Narodzenia niech napełnia nasze serca nadzieją... Wieczerza Wigilijna
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Paczki
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż zebrane dary w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” będą wydawane dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji szczególnie dla rodzin wielodzietnych i niepełnych w siedzibie PCK

 "Okaż serce - otrzymasz uśmiech"
to hasło akcji, której celem jest zbiórka słodyczy, gier edukacyjnych, artykułów szkolnych oraz kosmetycznych dla dzieci znajdujących się w Domu Dziecka w Zamościu. Informacja
konferencja pt. „Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej warunkiem skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

 Informacja
Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę “

 Diagnoza przemocy podczas kontaktu z pacjentem
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest współorganizatorem szkolenia dla 30 przedstawicieli zamojskich placówek służby zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy pt. „ Diagnoza przemocy podczas kontaktu z pacjentem”

 Trening umiejętności komunikacyjnych
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, POKL pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość” prowadzi zajęcia pt. „Trening umiejętności komunikacyjnych”.

 POMOC MCPR
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że osoby potrzebujące wsparcia przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy...

 Informacja
MCPR informuje, że do dnia 30 listopada 2010 r. można składać wnioski o przyznanie w 2011 r. dofinansowania ze środków PFRON

 Warsztaty kompetencji rodzicielskich
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość” Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizuje „Warsztaty kompetencji rodzicielskich – doskonalenie metod wychowawczych”.

 Informacja
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo – Bezpieczna Przyszłość”, które odbędzie się w Zamościu.

 Stawiamy na Partnerstwo
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej „Stawiamy na Partnerstwo”

 Ogłoszenie
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

 Informacja
Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku.

 Nowelizacja Ustawy
Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

 Szkolenie dla służb medycznych
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, jednostka koordynująca realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Miasta Zamość, planuje zorganizowanie szkolenia dla służb medycznych w miesiącu listopadzie 2010 roku na terenie naszego Miasta.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystąpiło do opracowania nowego programu samorządowego na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 – 2013.

 PROGRAM „PEGAZ 2010”
Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu następującą informację w sprawie realizacji programu PEGAZ-2010

 Informacja
20 września 2010 r. rozpoczęła się IV a zarazem ostatnia edycja zajęć edukacyjno – integracyjnych w Klubie Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu.

 II Piknik Integracyjny "RAZEM" zakończony!
Dnia 18.09.2010 roku w godzinach 10.00 – 18.00 odbył się II Piknik Integracyjny „Razem” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną realizujące Program Aktywności Lokalnej Razem
Zaproszenie na II Piknik Integracyjny Razem organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną oraz Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Szkolenie
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż we współpracy ze spółdzielnią socjalną DRAGON organizuje szkolenie pt. KONTROLA ZARZĄDCZA

 Informacja
dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „GŁĘBOKIE”

 Informacja
dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „TYLICZ”

 Informacja
dotycząca przyjazdu dzieci z koloni wypoczynkowych z miejscowości „REWAL”

 INFORMACJA
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2010r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2010/2011

 Informacja
Pracownik socjalny Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Pani Anna Bałdyga w dniu 22 lipca uczestniczyła w audycji Katolickiego Radia Zamość na temat zasad przyznawania usług opiekuńczych ich odpłatności oraz potrzeby pomocy osobom starszym.

 Informacja
dotycząca przyjazdu i wyjazdu dzieci na kolonie wypoczynkowe do miejscowości „REWAL”

 Informacja
Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna 6 lipca br., realizację Programu aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa w 2010 roku, zadanie zlecone przez Prezydenta Miasta Zamość współfinansowane z EFS w ramach projektu systemowego.

 Informacja
Informujemy, iż w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” prowadzony jest Program aktywności lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.

 INFORMACJA
dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci zakwalifikowanych na kolonie przez MCPR Zamość

 Informacja
Już 15 lipca br., rozpoczyna się trzecia edycja spotkań w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację, iż w ramach projektu systemowego pt. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowane są trzy Programy Aktywności Lokalnej.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowany jest Program Aktywności Lokalnej w zakresie aktywizacji społecznej bezrobotnych kobiet.

 Zaproszenie do Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2010 „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”, organizowany jest przez Związek Miast Polskich w ramach projektu partnerskiego

 Informacja
Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2010 roku

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przekazuje informacje Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, realizującej projekt „LOWES - Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 informacja
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujący na terenie Miasta Zamość, na 2010 rok. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Miasta Zamość, na 2010 rok

 UWAGA
Apel Wojewody Lubelskiego o pomoc dla powodzian

 Pomoc dla Powodzian
W związku z powodzią, która dotknęła rejony województwa lubelskiego informujemy o możliwościach pomocy powodzianom.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje zadanie pt. ”Rozszerzenie działalności specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry”

 Konkurs
II edycja programu aKuKu dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

 Kursy Kwalifikacyjne
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozpoczyna realizację kursów kwalifikacyjnych Kurs „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz Kurs „Asystent rodziny”.

 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
7 maja 2010 r. rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodziny. Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż we współpracy ze spółdzielnią socjalną DRAGON organizuje szkolenie pt. „Mobbing się nie opłaca”. Mobbing - patologia organizacji, aspekty psychologiczno-prawne.

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2010 roku DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY został przeniesiony do budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

 UWAGA!

ZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ
W PUNKCIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO


 Ważna informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż od dnia 24 marca 2010 roku sekcja d/s rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wieloosobowe stanowisko pracy d/s placówek wychowawczych, rodzin zastępczych i ośrodków wsparcia zostały przeniesione do budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewodzkiego, ul. Partyzantów 3

 APEL
o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

 ZASADY
przyznawania dofinansowania w 2010r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji projektów zawartych w Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zamość zaplanowanych w ramowym harmonogramie na rok 2009.

 Wykaz rejonów
W załączniku aktualny wykaz rejonów pracowników socjalnych

 Informacja
W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rejnowi pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w Sądzie Rejonowym w Zamościu

 Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych
Harmonogram

 Informacja
dotyczy: „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku.

 Ogłoszenie
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

 Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji w 2009r. „Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 – 2010”

 Informacja
dotycząca dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach nieobjętych dożywianiem w drodze decyzji administracyjnej

 Informacja
W dniu 23 grudnia o godzinie 13.00 w Centrum Pastoralnym w Zamościu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna organizowana przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, PCK, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Parafię pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Od 1 stycznia 2010 r. ulegną zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

 Rodzina zastępcza - szczęśliwe dzieciństwo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt pn. „Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Rodzina zastępcza – bezpieczny dom i szczęśliwe dzieciństwo”, finansowany ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Nas wszystkich Wieczerza Wigilijna
Zapraszamy wszystkie osoby samotne, bezdomne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na uroczystą Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się 23 grudnia o godz. 13.00 w Centrum Pastoralnym Informacja
Dyżur

 Informacja
Zebrane dary w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” będą wydawane dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji szczególnie dla rodzin wielodzietnych i niepełnych w siedzibie PCK

 Informacja
Polsko – Niemieckie Partnerstwo na rzecz ofiar II wojny światowej

 Akcja “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę“
Akcja “ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowana jest po raz siedemnasty przez Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wraz z Radiem Lublin S.A. Lublin oraz telewizją Polską – Oddział w Lublinie. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się do w/w akcji. Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy
W dniu 25 listopada na całym świecie, w tym również w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy. Przemoc domowa jest zjawiskiem wciąż obecnym w życiu rodziny.

 Kampania „Dzieciństwo bez przemocy”
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zostało ambasadorem Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci w Polsce.

 Informacja o szkoleniu
Szkolenie pt. „Diagnoza zaburzeń zachowania dzieci oraz metodologia opracowania programu korekcyjnego” miało miejsce 5 listopada 2009 r. w Sali Consulatus.

 Informacja
Od 1 listopada konieczne zaświadczenie lekarskie

 Informacja
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 Konkurs
Otwarty konkurs ofert na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej

 Konkurs
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż rok 2009 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 Informacja
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 Informacja
Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

 Informacja
Informacja Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dotycząca wsparcia świetlic środowiskowych.

 Komunikat
Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych

 Komunikat
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 Informacja
Informacja dotycząca kwalifikacji dzieci na wypoczynek letni w 2009 roku

 Komunikat
W sprawie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

 informacja
Klub Wsparcia Koleżeńskiego

 Informacja
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży objętych opieką Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 informacja
Uchwała w sprawie przyjęcia Procedur realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II.

 Konferencja
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 Informacja
Informujemy, że Miasto Zamość włączyło się do Ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjno- profilaktycznej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” została ona zainaugurowana w kwietniu br.

 Informacja
Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje , iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę kasową w zakresie wypłat świadczeń realizowanych przez MCPR w Zamościu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Obsługa kasowa w zakresie świadczeń realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Ogłoszenie
Organizacje, instytucje, podmioty realizujące programy i projekty zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 oraz kierunki na 2007-2013

 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wojewody Lubelskiego, na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu: dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 Ogłoszenie
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009.

 Komunikat
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

 INFORMACJA
Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 Informacja
INFORMACJA DLA KLIENTÓW MCPR

 Ogłoszenie
Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie organizuje w lutym br. spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej,

 Projekt
Projekt systemowy w 2008 roku

 Informacja
Do opracowania Programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie włączyły się podmioty działające na rzecz ofiar przemocy domowej

 Apel
APEL W ZWIĄZKU Z WYSTEPOWANIEM NISKICH TEMPERATUR

 Druk
Wzór sprawozdania z realizacji Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 Harmonogram integracyjnych rodzinnych zabaw choinkowych
ZABAWY CHOINKOWE – 2009

 Informacja
Informacja dla gmin w sprawie zwrotu 20% kwoty należności świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego

 Ogłoszenie
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość

 Pomoc
O S O B Y P O T R Z E B U J Ą C E, przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy

 Informacja
Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy

 Informacja
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie Miasta Zamość

 Wniosek
W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 Informacja
Informacja dotyczące zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Dzień 17 X został ogłoszony przez ONZ w 1992 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody tego dnia mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach. Dzień ten jest również okazją do refleksji nad godnością drugiego człowieka.

 Lokalny Program Pomocy Społecznej
Program

 Informacja
o możliwości dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

 Fundusz alimentacyjny
Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 Informacja
dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

 Informacja
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Komunikat
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770)

 dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 Plener Malarski dla uczestników ŚDS
W dniu 8 lipca 2008 r odbył się Plener Malarski dla uczesników Środowiskowych Domów Samopomocy województwa lubelskiego Zamość - Perła Renesansu

 PROGRAM
aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

 KONKURS
iotwarty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Intergracji Społecznej

 Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Zamościu
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 Uchwała nr XXI/187/08 Rady Miejskiej w Zamościu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej - edycja 2008 r.

 Informacja
Pracownicy MCPR uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji wychowanków Domu Dziecka...

 Wypoczynek wakacyjny 2008
Wypoczynek wakacyjny 2008

 Programu wyrównywania różnic między regionami - weryfikacja
Programu wyrównywania różnic między regionami - weryfikacja

 RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
W dniu 30 maja 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Zamościu

 Spotkanie warsztatowe
6 maja 2008r. w Sali Konferencyjnej Młodzieżowego Domu Kultury miało miejsce spotkanie warsztatowe pt. „Potencjał partnerskiego działania na rzecz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym na terenie Miasta Zamość”

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPR
REALIZACJA PROJEKTÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ ZAPLANOWANYCH W RAMOWYM HARMONOGRAMIE NA ROK 2007

 Wydawanie żywności przez PKPS
Dystrybujcą żywniości w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2008 na terenie miasta Zamościa zajmuje się PKPS na podstawie zlecenia Prezydenta Miasta Zamość

 INFORMACJA
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU MIASTA ZAMOŚĆ W 2008 ROKU DO „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”

 PROJEKTY SYSTEMOWE
PROJEKTY SYSTEMOWE PO KL 2007-2013

 Uchwała
Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 ZASADY
przyznawania dofinansowania w 2008r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 Przeciwdziałanie Przemocy
Projekt Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 – 2010.

 Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość w latach 2004-2006 i kierunki na 2007-2013

 Konferencja „Wieloprofilowe szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy społecznej – szansą na skuteczne zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego oraz reintegracj
Konferencja „Wieloprofilowe szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy społecznej – szansą na skuteczne zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego oraz reintegrację społeczną osób wykluczonych”

 Seminarium „Lokalne partnerstwo na rzecz osób wykluczonych społecznie”
Seminarium „Lokalne partnerstwo na rzecz osób wykluczonych społecznie”

 PFRON: Program wyrównywania różnic między regionami
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że na stronach internetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdują się aktualnie obowiązujące uchwały ...

 SPRAWOZDANIE
z realizacji w 2007 r. "Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007-2010"

 Zabawy Choinkowe 2008
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w styczniu br. odbędą się osiedlowe zabawy choinkowe dla dzieci. Choinki są organizowane przez zamojskie szkoły podstawowe przy współudziale...

 Sprawozdanie
z realizacji zadania z zakresu pomocy społeczniej

 Realizacja Projektów Systemowych
W związku z nowym okresem projektowym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie organizuje w styczniu 2008 roku spotkania...

 WIECZERZA WIGILIJNA
Dnia 21 grudnia 2007 roku o godz. 14.00 w Centrum Pastoralnym przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się uroczysta Wieczerza Wigilijna dla osób bezdomnych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 24.10.2007 r. na poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej, ujęte w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na 2008

 Realizacja projektu
Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od września 2006r. biorą udział w projekcie pt. „Wyższe kwalifikacje pracowników socjalnych szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego”.

 Konferencja „Razem przeciwko przemocy – prawa nie mają płci”
28 listopada 2007 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Ratuszu, w Sali Consulatus odbędzie się konferencja zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu pt.: „Razem przeciwko przemocy – prawa nie mają płci”.

 Konferencja „Potencjał partnerskiego działania na rzecz ekonomii społecznej
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, środowiska biznesu oraz organizacji i osób fizycznych zainteresowanych ekonomią społeczną.

 Realizowane projekty
W bieżącym roku Miasto Zamość opracowało projekty na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

 Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizowana jest po raz piętnasty przez Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wraz z Polskim Radiem Lublin S.A. Lublin oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie.

 Przygotowanie do zimy
Zbliżający się okres zimowy, jest okresem szczególnie trudnym dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji...

 INFORMACJA
o zmianie numerów telefonicznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Doposażenie szkół zamojskich
Doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w szkołach zamojskich zostało zrealizowane na podstawie porozumienia z dnia 28.02.2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Zamościu
Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Zamościu odbyły się dnia 19 października br. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Zamojskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E.ks.bp Mariusza Leszczyńskiego...

 Spotkanie z Zamojskim Centrum Wolontariatu
Koordynatorzy wolontariatu w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w dniu 17 września 2007 roku. wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym ....

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Zamościu
Działając na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 Partnerstwo na rzecz realizacji projektu ?Krok do nowego życia?
Miejskie Centrum pomocy Rodzinie w Zamościu zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji projektu ? Krok do nowego życia? w ramach programu ?Powrót osób bezdomnych do społeczności? ? Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych
Przypominamy, że 31.08.2007 roku kończy się dotychczasowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne...

 Nowa strona
Nowa strona MCPR w Zamościu

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych - odniesienie do zgłoszonych uwag
W załączniku publikujemy uzasadnienie nieuwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020.

 Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie
Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

<<< strona glowna


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©