Nabór kandydatów do realizacji zadania: instruktor reintegracji zawodowej w CIS w warsztacie gastronomicznym

efs loga2019

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania PRACOWNIK SOCJALNY

Loga: Fundusze Europejskie- Program Regionalny, Flaga Polski, Lubelskie - Smakuj życie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PRACOWNIK SOCJALNY

w ramach projektu „CIS TWOJA SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

- list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ”

Okres realizacji projektu od 2020-01-01 do 2022-12-31
Ogółem wsparciem zostanie objętych 60 mieszkańców Zamościa w wieku aktywności zawodowej. Będzie to 36 kobiet w tym minimum 6 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 24 mężczyzn w tym minimum 4 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w większości z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, którzy mogą zostać objęci pomocą zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (2)

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Czytaj więcej...

Projekt „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w partnerstwie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie od września 2017 roku realizuje projekt „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”

efs loga2019

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163