Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Organem wydającym legytymację staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o wydanie legitymacji

 Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć zdjęcie w formacie jak do nowego dowodu osobistego oraz oryginał ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

PRZEMOC W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

 

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 • Pomoc psychologiczna Edyta Adamczyk psycholog

  poniedziałek, od 7.30 do 15.30

  wtorek od 8.00 do 16.00,

  pok. nr 17, I piętro

  Pomoc psychologiczna, w tym dla rodzin w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych
 • Pomoc prawna mgr Milena Szyper radca prawny 
  - Czwartek od 9.00 do 11.00, pok. nr 6, parter
  Poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów

Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator 2020r. /do pobrania/

 

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba.

Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/dla-swiadkow

plakat pwrksi

 

Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół realizuje zadania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zespół jest odpowiedzialny za realizację procedury Niebieskiej Karty na terenie miasta Zamość

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawicieli:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych;

7) prokuratorów;

8) innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Wszelkie działania podejmowane przez Zespół są realizowane z zachowaniem poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskano podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

Nasza pomoc dostępna jest 24 h na dobę, a przy tym jest profesjonalna i bezpłatna.

Bezpłatny telefon zaufania 0 800 101 402

www.oik.zamosc.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.forum.niebieskalinia.pl

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

http://fdds.pl/problem


 

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

http://www.parpa.pl

 

 

Do pobrania:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty"

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2018-2020

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 169 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

 1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.) ),
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów  od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych   i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. 1)została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. 2)zawarła związek małżeński.

Osoby zamieszkałe na terenie Zamościa wnioski o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego winny złożyć w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – Dział Świadczeń ul. Partyzantów 3 pok. 201 (II p.)

poniedziałek, środa, czwartek, 7.30 - 15.30,
wtorek 8.00 - 16.30,
piątek w godz. 7.30 - 15.00,

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 677 66 09.

 

Jednostki Pomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1. Dane kontaktowe
  Adres: ul. Sadowa 51 A,
  22 - 400 Zamość
  tel. 84 641- 21- 17,
  fax.: 84 649 -34 -37
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.zamosc.naszsds.pl/
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  Dyrektor: Anna Skakuj
 2. Cele ŚDS
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób pełnoletnich przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Jest jednostką półstacjonarną, posiada 30 miejsc.Celem działalności Domu jest:
  • zapewnienie osobom psychiatrycznej opieki zdrowotnej (konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego)
  • psychoterapia i terapia farmakologiczna
  • rehabilitacja społeczna
  • terapia zajęciowa prowadzona w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, stolarsko - ogrodniczej, muzyczno-teatralnej
  • podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 3. Zasady kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy
  Decyzję o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na podstawie:
  • pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego,
  • zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
  • wywiadu środowiskowego
 4. Odpłatność za pobyt w ŚDS Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu, jest uzależniona od wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie. W przypadku, gdy dochód osoby/rodziny nie przekracza 300 % kwoty kryterium dochodowego określonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj.: 701 zł miesięcznie na osobę samotnie gospodarującą i 528 zł na osobę pozostającą w rodzinie) korzystanie z usług świadczonych przez ŚDS jest bezpłatne. W przypadku przekroczenia 300% kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego uczestnicy ponoszą odpłatność za pobyt w ŚDS w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu

  1. Dane kontaktowe
   Adres: ul. Chłodna 9/25
   22-400 Zamość
   Telefon/ fax. (84) 616 94 21
   Dyrektor: Agnieszka Plago-Semczuk
   Godziny pracy: placówka całodobowa
  2. Liczba miejsc: 14 miejsc
   BIP: www.pozamosc.neostrada.pl
  3. Zadania Pogotowia
   Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 14 wychowanków realizującą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci powyżej 7 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. Do Pogotowia przyjmowane są dzieci::a/ na podstawie orzeczenia sądu,b/ doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, c/ na wniosek: rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zakresie swoich działań Pogotowie zapewnia dzieciom doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Celem Pogotowia jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu

  1. Dane kontaktowe:
   Adres: ul. Infułacka 9/1, 22-400 Zamość
   Telefon/ fax. (84) 627 38 52, kom. 786 018 784
   Dyrektor: Marta Czerwieniec
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 5 miejsc
   BIP: http://rodzinnydomdziecka.biuletyn-publiczny.net
  2. Zadania Rodzinnego Domu dla Dzieci
   Rodzinny Dom dla Dzieci w Zamościu, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej o charakterze rodzinnym. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizujący swoje zadania w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 5 wychowanków. Pobyt w placówce jest odpłatny.Dom spełnia funkcję rodziny poprzez: wychowywanie dzieci w rożnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowywanie się licznemu rodzeństwu, współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. Celem Domu jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej, innej placówce zapewniającej całodobową opiekę lub usamodzielnienia.

Dom Dziecka w Zamościu

  1. Adres: ul.Wyszyńskiego 2A, 22-400 Zamość

   tel. komórkowy 513 042 871 - Dyrektor

   tel. komórkowy 518 441 856 - Wychowawcy

  2. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. BIP: https://ddzamosc.naszaplacowka.pl/bip/
   Dyrektor: Edyta Panas
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 30 miejsc
  4. Zadania Domu Dziecka
   Dom Dziecka w Zamościu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci i młodzieży w wieku powyżej 7 roku życia z uregulowaną sytuacją prawną, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. W placówce może przebywać również osoba, która osiągnęła pełnoletność i uzyskała zgodę dyrektora na dalszy pobyt, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli: 1. uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.Głównym celem Domu Dziecka jest podejmowanie działań mających doprowadzić do powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki. Dom Dziecka zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.Cele ten Dom Dziecka realizuje w szczególności poprzez:1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych wobec dziecka i pedagogizację jego rodziny, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej, a także sposobu funkcjonowania rodziny w środowisku, 2) wdrażanie wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej, 3) angażowanie rodziców bądź opiekunów prawnych w życie dziecka na terenie Domu Dziecka, poprzez umożliwienie im krótkotrwałego pobytu na terenie placówki.4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego wychowanków. Do Domu Dziecka w Zamościu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Zamość, a w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dzieci pochodzące z innych powiatów skierowane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, na podstawie postanowienia sądu. Możliwe też jest przyjęcie dziecka na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego małoletniego. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Ośrodek Interwencji kryzysowej

  1. Dane kontaktowe OIK
   Adres: ul. Kilińskiego 32; 22-400 Zamość
   Telefon: 84 641 21 25,
   fax  84 649 41 29,
   bezpłatna infolinia: 0 800 101 402
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
   Strona internetowa: www.oik.zamosc.pl
   Dyrektor: Stanisław Michnowicz
   Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 18.30,
   hostel i mieszkania chronione – całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
   hostel – 6 miejscmieszkania chronione ul. Źródlana 1A; 22-400 Zamość: dla dziewcząt- 6 miejsc; dla chłopców – 4 miejsca
  2. Zadania OIK
   OIK prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Mieszkańcy miasta Zamość będące w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z usług OIK bez względu na posiadany dochód.Celem działalności Ośrodka jest przywrócenie osobom w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.Zadaniem Ośrodka jest m.in.:
   • krótkoterminowa terapia kryzysowa
   • prowadzenie grup wsparcia
   • działalność profilaktyczna i wsparcie postkryzysowe
   • współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami na rzecz pomocy ofiarom przemocy lub znajdującym się sytuacji kryzysowej
   • udzielanie specjalistycznej pomocy (prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej)
   • działalność edukacyjna i informacyjna
   • wykonywanie innych zadań oraz zadań określonych uchwałami Rady Miasta
   • udzielanie całodobowego schronienia w ramach hostelu
   • udzielanie wsparcia telefonicznego- telefon zaufania,
   • realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
   • prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków Udzielanie pomocy w ramach interwencji kryzysowej w postaci: pomocy specjalistycznej, poradnictwa oraz schronienia (hostel) jest bezpłatne i nie wymaga decyzji administracyjnej.
  3. Mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi 2 mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych. Decyzje kierujące do mieszkania chronionego wydaje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu działające upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość po uprzednim dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym OIK, a osobą ubiegającą się o skierowanie lub jej przedstawicielem ustawowym i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny a szczegółowe zasady odpłatności określa Uchwała Nr XXIV/264/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Dom Pomocy Społecznej

  1. Dane kontaktowe
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu
   Adres: ul. Żdanowska 3, 22 – 400 Zamość
   filia - „Dom Rodzinny” ul. Radziecka 7
   Tel. /fax 084 6393551, 0846271125
   E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Strona internetowa: www.fmmzamosc.domypomocy.pl
   Dyrektor: s. Teresa Patrzek
   Godziny pracy: jednostka całodobowa
  2. Zadania DPS
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 52 mieszkanek – w tym 50 miejsc dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem Domu jest:
   • zapewnienie całodobowej opieki
   • zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, edukacyjnych i religijnych
  3. Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w DPS
   Do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu decyzje kierujące wydaje MCPR (jeśli osoba kierowana zamieszkuje na terenie miasta Zamość) lub gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej po uprzednim uzgodnieniu z tut. Centrum. Do DPS kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na podstawie: - pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego - rodzinnego wywiadu środowiskowego złożonymi wraz z dokumentami poświadczającymi sytuację zdrowotną i dochodową.Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Zasady odpłatności określa art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

 • Dane kontaktowe
  Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  Adres: ul. Prusa 2, 22 – 400 Zamość
  Tel. /fax 084 627 07 73
  E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: http://opziwr-zamosc.pl
  Dyrektor: Wojciech Buczkowski
  Godziny pracy: 7.30- 15.30
 • Zadania OPZiWR
  Do zadań organizatora pieczy zastępczej należy między innymi: prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. Ponadto Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz porady prawne, grupy wsparcia oraz nawiązuje współpracę z wolontariuszami.Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu realizuje dodatkowo zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. poprzez wsparcie asystentów rodziny, poradnictwo. Szczegółowe informacje dotyczące zadań organizatora można uzyskać w zakładce Organizator Pieczy Zastępczej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia "Dobry Start" na okres świadczeniowy 2018/2019.

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Zamościa powinny składać wnioski wraz z kompletem dokumentów w Dziale Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Partyzantów 3 II piętro, pokój 201.

poniedziałek, środa, czwartek, 7.30 - 15.30,
wtorek 8.00 - 16.30,
piątek w godz. 7.30 - 15.00,

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 677 66 09.


Kryterium Dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz. 1497).

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego tj.:

 • 674 zł na osobę w rodzinie;
 • 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego tj.:

zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

dodatek do zasiłku rodzinnego:

 • 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • 95,00 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • 110,00 na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • 113,00 zł na dziecko – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • 69,00 zł na dziecko – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Nie uległa zmianie wysokość:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1000 zł.
 • zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł (od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r. wynosić będzie 184,42 zł /m-c)
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł.
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 2. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się ( osoba pełnoletnia uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. sobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy   zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka 
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. samotnego wychowywania dziecka
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 6. rozpoczęcia roku szkolnego
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł. miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 2. jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł, natomiast od 1 listopada 2018r. kwota wynosić będzie 620 zł / m-c.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

3) w przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie Pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w ww pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 477,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie Rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł/m-c.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. 1)co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1