Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

csm as2024 e5dcb65996

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem  opiekuńczo-wychowawczym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie

osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, osoby z niepełnosprawnością i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                    pod numerem telefonu 

tel. 84 677 56 30 – Sekretariat 

tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić
na numer telefonu

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 47 815 14 17

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 112

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
    (czynnego całą dobę)  przy ul. Orlicz - Dreszera 2, tel. 84 627 09 31
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25

 Plakat zima 2023/24

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto Zamość planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

MRiPS.graf 1

Czytaj więcej...

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2012-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

POPŻ

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163