Aktualności

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualne i/lub grupowe dla 33 osób w zależności od potrzeb realizowane do 60 godz. oraz indywidualne i lub grupowe konsultacje w ramach realizacji IPZS do 60 godz. Tematyka zajęć zgodna z zapisami  ustawy w szczególności: kształcenie  umiejętności  pozwalających na pełnienie  ról  społecznych, nabywanie  umiejętności   zawodowych, nauka  planowania  życia i zaspokajania  potrzeb  własnym  staraniem,   uczenie umiejętności  racjonalnego  gospodarowania posiadanymi  środkami  pieniężnymi, podejmowanie  zatrudnienia  wspieranego,  podejmowanie zatrudnienia  na  otwartym  rynku pracy,  przygotowanie  do  samozatrudnienia. Doradca  w trakcie  udziału  uczestników  w  projekcie  będzie ich motywował do podjęcia  stałego  zatrudnienia,  pomagał  przygotować dokumenty aplikacyjne,  edukował  w  zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Doradca przeprowadzi zajęcia grupowe i lub indywidualne w zależności od potrzeb zgłoszonych przez uczestników  oraz personel projektu.  Doradca będzie ściśle współpracował z pozostałym personelem CIS i realizował zadania podnoszące w uczestnikach kompetencje zawodowe oraz społeczne w miejscu pracy.  Tematy zajęć oraz szczegółowe harmonogramy realizacji zajęć będą szczegółowo uzgadniane przez personel realizujący zadanie tj. doradcę zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego CIS oraz Kierownika CIS.

  • Współpraca z personelem CIS w zakresie realizacji zadania.

Miejsce realizacji zadania:

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 11

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2022 w każdym miesiącu w wymiarze do 10 godzin zegarowych.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zawarcie umowy zlecenia.

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu lub na adres Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (sekretariat) z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – doradca zawodowy - w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

           

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163