Aktualności

Raport Końcowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 to dokument, który odpowiadał na oczekiwania różnych środowisk społecznych, definiował problemy społeczne miasta Zamość oraz wskazywał najważniejsze kierunki i zadania polityki społecznej. Dokument ten umożliwiał także aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację programów i projektów przyczyniających się do osiągania założonych w dokumencie celów.

W Strategii wskazano instytucje i podmioty wdrażające, zobowiązane do realizacji zadań służących osiąganiu poszczególnych celów operacyjnych. Dlatego jedną z głównych form implementacji Strategii, było uwzględnienie przez te podmioty w swoich rocznych planach, działań służących realizacji tych celów. Każdego roku na podstawie sprawozdań przedstawianych przez podmioty wdrażające sporządzano szczegółowe sprawozdanie. Na podstawie tych sprawozdań sporządzono Raport końcowy podsumowujący osiągnięte w perspektywie 7 lat rezultaty.

Raport końcowy

Załącznik do Raportu końcowego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Zamość na lata 2014-2020

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163