Aktualności

Programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowanych do osób z niepełnosprawnością: „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone przez 36 miesięcy.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:

- posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;

- posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

- złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/.

Program „Dostępne mieszkanie” będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:

- posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

- złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

- złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

- w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.

Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/ .

Informacji w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 307, udziela Pani Grażyna Kot tel. 84 677 66 68.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163