Aktualności

Zamojski Bon Żłobkowy

Rada Miasta Zamość w dniu 28 listopada 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Zamojski Bon Żłobkowy”. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin
z dzieckiem w wieku do lat 3  poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka
w  niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym.

Wysokość świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie w przypadku objęcia  opieką dziecka
w żłobku i 300 zł w przypadku objęcia opieką dziecka w  klubie dziecięcym.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
  • zamieszkują razem z dzieckiem na terenie Miasta Zamość,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną prace zarobkową w rozumieniu ustawy,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Zamość i deklarują w zeznaniu podatkowym jako miejsce swojego zamieszkania Miasto Zamość,
  • osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji w sprawie podatku rolnego jako miejsce zamieszkania Miasto Zamość,
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego lub bezpłatnego,
  • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny 2022/2023 są przyjmowane od 2 stycznia 2023 r. 

 

Wnioski o przyznanie świadczenia „Zamojski Bon  Żłobkowy” można składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3 pok. nr 201 piętro II w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap  na adres: /mcpr/SkrytkaESP

 

Informacje dotyczące „Zamojskiego Bonu Żłobkowego” można uzyskać osobiście w MCPR ul. Partyzantów 3 Dział Świadczeń pok. nr 201 piętro II lub pod numerem telefonu 84 677 66 09, 84 677 65 42, 84 677 66 10 w godz. od 7:30 do 15:30.

 

 

Załącznik:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Zamojski Bon Żłobkowy”

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163