Aktualności

DOPŁATA DO CZYNSZU W RAMACH PROGRAMU "MIESZKANIE NA START"

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114) o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza wyższe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Zmiana wysokości dopłaty do czynszu nastąpi w przypadku, gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, nastąpiło po dniu wydania decyzji przyznającej dopłatę do czynszu,  najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu   a wysokością czynszu obowiązującą w dniu wejścia w życie zmiany przepisu prawa - tj. 16.07.2023 r.

Wniosek o zmianę wysokości dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start należy niezwłocznie złożyć w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3 pok. nr 308 piętro III w formie papierowej /druk wniosku otrzymają Państwo w tut Centrum/.       Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu - faktura- potwierdzającego wysokość stawki czynszu obowiązującego w dniu 16 lipca 2023 r.

Decyzję o zmianie wysokości dopłaty do czynszu organ właściwy wydaje w terminie 14 dni    od dnia wpływu tego wniosku do organu.

Najemcy, którzy złożą wniosek o zmianę wysokości dopłaty do czynszu do dnia 20 lipca 2023 r. otrzymają zmianę wysokości dopłaty od miesiąca sierpnia 2023r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą skutkować zmianą wysokości dopłaty do czynszu od miesiąca września 2023r.

Informacje dotyczące dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start można uzyskać osobiście w MCPR ul. Partyzantów 3 Dział Świadczeń pok. nr 308 piętro III lub pod numerem telefonu: 84 677 66 13 w godz. od 7:30 do 15:30.

UWAGA !

Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu są zobowiązane do wniesienia opłaty skarbowej w kwocie10,00 zł (za wydanie zmieniającej decyzji administracyjnej) na rachunek bankowy:  PKO BP S.A. O/Zamość nr rachunku 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 

tytułem: Opłata skarbowa za wydanie decyzji "Mieszkanie na Start".

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163