Aktualności

NOWY DODATEK OSŁONOWY 2024

Art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadza możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego w 2024 roku

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

O świadczenie będzie się można ubiegać za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w art. 2 ust. 5 albo 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68)

Wobec powyższego wysokość dodatku wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo,

  • 343,,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo,

  • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo,

  • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynkówświadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 286,00 zł  dla gospodarstw domowych jednoosobowych jednorazowo,

  • 429,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych jednorazowo,

  • 607,75  zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych jednorazowo,

  • 822,25  zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych i powyżej jednorazowo.

Dodatek osłonowy w 2024 rokubędzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r .

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Druk wniosku

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163