Aktualności

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Sopłecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

 Loga MRPiPS

 

W ramach realizacji Programu planowane jest objęcie 45 osób opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Podczas kwalifikacji do Programu MCPR będzie brało pod uwagę stan zdrowia, sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze  środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

 

Realizatorem usług będzie podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Ważne:

 1. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok.
 2. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 3. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 4. Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
 5. Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
 6. Miasto Zamość zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej liczby godzin od wnioskowanej przez osobę z niepełnosprawnością.
 7. Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 1. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności w celu sporządzenia uwierzytelnionej kopii dokumentu;
 2. Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym (zał. nr 2b)
 3. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną (zał. nr 2a)
 4. Zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. nr 1)

Wypełnienie poniższych załączników:

5. karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 3);

6. oświadczeniu o korzystaniu lub niekorzystaniu z innych usług (zał. nr 4);

7. karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM (zał. nr 5) - dokument nie jest obowiązkowy jednak bedzie pomocny w procesie rekrutacji;

jeśli dotyczy:

8. wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (zał. nr 6).

Ww. dokumenty  należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 451 177 974, 84 677 56 38/39 w godzinach 7.30 do 15.30.

 

Nabór chętnych do udziału w Programie potrwa  do 5 marca 2024 r.

Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163