Nabór do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – usługi sąsiedzkie i opaski bezpieczeństwa

Korpus wsparcia seniorów 2024 logo z tekstem

Nabór uczestników do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 60 lat i więcej.

Program realizowany jest w ramach dwóch modułów w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Moduł I ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione.

Wsparcie w ramach usług opiekuńczych sąsiedzkich może obejmować :

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji,
 • w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tryb przyznawania usług sąsiedzkich jest taki sam jak w przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana jest zgodnie z tabelą odpłatności określoną w uchwale Rady Miasta z dnia 27 listopada 2023 r. (załącznik nr 2).

Zgłoszenia do udziału w Module I Programu

Senior może zgłosić się do udziału w Programie w ramach Modułu I składając wypełnione podanie o pomoc wraz z załącznikami tj. oświadczeniem o stanie majątkowym i oświadczeniem o uzyskanym dochodzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (druki w załączeniu) w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość.

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie są świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Nabór zgłoszeń do Modułu I  jest ciągły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Złożenie podania o pomoc wraz z załącznikami w ramach  Modułu I nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach Modułu I można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57 pod numerami telefonów 84 67756 32 oraz  84 677 56 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Moduł II -  tzw. „opieka na odległość” (teleopieka) z wykorzystaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Teleopieka ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.  Wsparcie w ramach Programu  zapewniane jest poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić:

 • wsparcie emocjonalne przez telefon,
 • poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów),
 • poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową),
 • wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie w ramach Modułu II jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Punktów Zamiejscowych CIDON w Województwie Lubelskim

 CIDON_201.jpg

 Oddział Lubelski PFRON wprowadził pilotażowy program, zakładający otwarcie czterech punktów zamiejscowych Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). Nowe placówki znajdują się w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej, co umożliwia równy dostęp do informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie całego województwa.

Cel powstania centrów: Centra powstały z myślą o osobach poszukujących informacji i pomocy, zwłaszcza związanej z niepełnosprawnością. Działalność CIDON obejmuje szeroki zakres informacji, m.in. dotyczących programów PFRON, projektów organizacji pozarządowych, systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Usługi sąsiedzkie.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 79/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 13 lutego 2024 r. na realizację w 2024 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Usługi sąsiedzkie.

 Zarządzenie Nr 79/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r.

Loga MRPiPS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Opieka wytchnieniowa

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lutego 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarządzenie Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r.

Loga MRPiPS

Program „Aktywny samorząd” dla Mieszkańców Zamościa

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca marca b.r. rozpocznie się nabór wniosków  w ramach programu "Aktywny samorząd"


Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

 • Moduł I - od 1 marca do 31 sierpnia 2024r.
 • Moduł II:
  - (dla roku akademickiego 2023/2024) od 1 marca do 31 marca 2024r.
  - (dla roku akademickiego 2024/2025) do 10 października 2024r.

Czytaj więcej...

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Sopłecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

 Loga MRPiPS

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163