Korpus Wsparcia Seniorów

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2024 finansowany ze środków budżetu państwa.

Loga MRPiPS

Czytaj więcej...

Uruchomienie Punktów Zamiejscowych CIDON w Województwie Lubelskim

 CIDON_201.jpg

 Oddział Lubelski PFRON wprowadził pilotażowy program, zakładający otwarcie czterech punktów zamiejscowych Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). Nowe placówki znajdują się w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej, co umożliwia równy dostęp do informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie całego województwa.

Cel powstania centrów: Centra powstały z myślą o osobach poszukujących informacji i pomocy, zwłaszcza związanej z niepełnosprawnością. Działalność CIDON obejmuje szeroki zakres informacji, m.in. dotyczących programów PFRON, projektów organizacji pozarządowych, systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Usługi sąsiedzkie.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 79/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 13 lutego 2024 r. na realizację w 2024 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Usługi sąsiedzkie.

 Zarządzenie Nr 79/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r.

Loga MRPiPS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Opieka wytchnieniowa

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lutego 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarządzenie Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 marca 2024 r.

Loga MRPiPS

Program „Aktywny samorząd” dla Mieszkańców Zamościa

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca marca b.r. rozpocznie się nabór wniosków  w ramach programu "Aktywny samorząd"


Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

  • Moduł I - od 1 marca do 31 sierpnia 2024r.
  • Moduł II:
    - (dla roku akademickiego 2023/2024) od 1 marca do 31 marca 2024r.
    - (dla roku akademickiego 2024/2025) do 10 października 2024r.

Czytaj więcej...

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Sopłecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

 Loga MRPiPS

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163