Miasto Zamość poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Miasto Zamość prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych.
Szukamy osób, które gotowe będą pełnić funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, w tym dla dzieci które obecnie przebywają w pieczy instytucjonalnej.
Piecza zastępcza, jej rodzaje i formy wsparcia dla rodziców zastępczych były tematem rozmowy na antenie Katolickiego Radia Zamość. Zapraszamy do wysłuchania audycji, która przybliży tę problematykę.

https://www.radiozamosc.pl/artykul/22596,joanna-jurgielewicz 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z siedzibą w Zamościu przy ul. Prusa 2
tel. 84 627 07 73.

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że PFRON rozpoczął realizację nowego programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Osoba z niepełnosprawnością może wnioskować za pośrednictwem platformy elektronicznej SOW (System Obsługi Wsparcia)  o wypożyczenie sprzętu zgodnego z wykazem zamieszczonym w poniższym linku. 

Czytaj więcej...

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

Uczelnia Korczaka prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

Zespołowi Badawczemu Uczelni Korczaka zależy, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. 

Dlatego udostępniamy ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 800 120 002

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  - Uzależnienia

tel. 800 199 990.

Telefon  bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16.00 -21.00

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od czynności

tel. 801 889 880

Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00 . Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów telefonów dla osób z problemami uzależnienia oraz przemocy w rodzinie.

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków, w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

MRiPS.graf 1

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, iż od dnia 1 lipca 2023r. mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny on-line za pośrednictwem platformy usługowo - informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ natomiast od 1 sierpnia 2023r. przyjmowane są wnioski w formie tradycyjnej /papierowo/ w siedzibie organu tj.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163