ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Biłgoraju udostępnia materiały informacyjne dotyczące mLegitymacji.

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Czytaj więcej...

Przewodnik dla studentów rozważających wolontariat

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę HelloFinanse udostępnia link do:  przekrojowy przewodnik dla studentów rozważających wolontariat.

Przewodnik tłumaczy, dlaczego warto zostać wolontariuszem:

- gdzie są potrzebni wolontariusze,

- czym jest wolontariat,

- dlaczego warto być wolontariuszem,

- jak to udokumentować w procesie rekrutacyjnym do pracy,

- czy wolontariat wymaga pisemnej umowy,

- jakim ubezpieczeniom podlegają wolontariusz,

- jak pogodzić studia, pracę dodatkową i wolontariat.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. przewodnikiem.

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - ponowny nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Zamojski Bon Żłobkowy

Rada Miasta Zamość w dniu 28 listopada 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Zamojski Bon Żłobkowy”. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin
z dzieckiem w wieku do lat 3  poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka
w  niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym.

Czytaj więcej...

Dodatek elektryczny

Ustawa z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła możliwość ubiegania się o rekompensatę z tytułu ponoszenia kosztów ogrzewania domów oraz mieszkań energią elektryczną.

Zgodnie z  dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  przysługuje w gospodarstwie domowym jednoosobowym bądź w gospodarstwie domowym wieloosobowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało  wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje w wysokości 1000 zł jednorazowo a w  przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł jednorazowo.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163