Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Loga na stronęMRiPS

 

Miasto Zamość ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie przyjmuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dalej MCPR).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Czytaj więcej...

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Loga na stronęMRiPS.jpg

Czytaj więcej...

DODATKI OSŁONOWE

Dodatki osłonowe

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dla mieszkańców miasta Zamość wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmowało i rozpatrywało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Czytaj więcej...

“Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Miasto Zamość uprzejmie informuje, iż otrzymało środki finansowe na realizację w 2022 r. Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od dnia 1 lutego 2022 rozpocznie nabór osób zainteresowanych udziałem w ww. Programie.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu http://www.mcpr.zamosc.pl/ na której zamieszczane są aktualne informacje dotyczące realizacji Programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 502 322 772 w godzinach od. 8.00 do 14.00.

 

Loga_na_stronę.jpgMRiPS.jpg

Dodatek osłonowy

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje instrukcje wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy dla osób samotnie gospodarujących oraz dla rodzin wspólnie gospodarujących.

Pracownicy udzielający pomocy w tej kwestii dostępni są pod nr telefonów: 451 177 971, 451 177 970, 451 177 972, 451 177 973.

  Instrukcja dla osób samotnie gospodarujących

 Instrukcja dla rodzin wspólnie gospodarujących

Świadczenie wychowawcze 500+ dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego

Od 1 lutego 2022 r. można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”(SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego .

W załączeniu publikujemy instrukcję ZUS wypełnienia wniosków o świadczenie wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej.

Instrukcja ZUS - Jak wypełnienić wniosek o świadczenie wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej.

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163