Zostań rodziną zastępczą

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki.

 Kogo szukamy:

Osób gotowych przyjąć do swojego domu/mieszkania dzieci, które nie mogąwychowywać się z biologicznymi rodzicami. Do roli rodzica zastępczego poszukiwane są osoby odpowiedzialne, gotowe nieśćpomoc innym, cierpliwe i wytrwałe, które potrafią stworzyć rodzinną atmosferę.

 

 

plakat piecza rodzina zastępcza

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIA DLA PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

  • Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Nowelizacją ustawy z 8 czerwca br. (Dz.U.2022.1383) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony maksymalny termin do złożenia wniosku za okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy:

  1. wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.
  2. wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

Wnioski złożone z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Ankieta PFRON

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszane osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej został umieszczony link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Ankietę można wypełnić w terminie do 6 września 2022 r.

Program pomocy pieniężnej dla niepełnosprawnych Ukraińców/ Програма грошової допомоги українцям-інвалідам

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) otwiera rejestrację internetową do programu pomocy pieniężnej dla niepełnosprawnych Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) відкриває онлайн-реєстрацію в програмі грошової допомоги українцям з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022.

Czytaj więcej...

Stop przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu społecznego pt. „Stop przemocy w rodzinie”.

https://rops.lubelskie.pl/serdecznie-zapraszamy-do-obejrzenia-spotu-spolecznego-pt-stop-przemocy-w-rodzinie/

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163