Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dniach 19 lutego - 25 lutego 2024 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły zgłaszać się po pomoc do wyznaczonych w całej Polsce miejsc.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, mając na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  W 2013 roku zmieniono nazwę Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Prokuratura Rejonowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47 (tel. 84 65 17 200), wyznaczyła w tym czasie dyżurujących prokuratorów, którzy w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpośrednich i telefonicznych informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach załatwienia ich spraw. Ponadto w dniach 24 i 25 luty 2024 (sobota i niedziela) wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżur telefoniczny pod nr telefonu 604 111 787.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13 lutego 2024 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu pomocy społecznej – „Usługi sąsiedzkie"

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Usługi sąsiedzkie”

Loga MRPiPS

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lutego 2024 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach realizacji zadania „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.             

Loga MRPiPS

Czytaj więcej...

Już JESTEŚ?

 To tytuł kampanii społecznej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Fundacji Edukacja z Wartościami.Kampania jest skierowana do osób, których serca wypełnione są troską i miłością. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia  i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Już jestem                                                            

Czytaj więcej...

Poszukujemy rodziny zastępczej

Baby Pink Circles Hearts Baby Girl Announcement Facebook Post 1

DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać od stycznia 2024 r do dnia 30 kwietnia 2024 r

Wnioski będzie można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

w pok. 201, II piętro, pok. 38 parter w godz. 800 do 1400

  • drogą pocztową – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. /data 30 kwiecień 2024 jest datą wpływu wniosku do organu,
    a nie datą nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej/.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy wysyłać na adres:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

adres elektronicznej skrzynki podawczej MCPR-u  /mcpr/SkrytkaESP

Załącznik:

 Druk wniosku

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163