Programy

Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych 2019

W ramach realizacji projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 od dnia 4 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu wyłonione w drodze postępowania konkursowego.

Program Aktywności Lokalnej jest realizowany w formie klubu samopomocy dla osób niepełnosprawnych, z którymi pracownicy socjalni MCPR zawarli kontrakt socjalny na udział w tym wsparciu. Zgodnie z założeniem projektu, udział w zaplanowanych zadaniach ma przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczestników.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163