POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRWNOŚCI W ZAMOŚCIU

Dane adresowe

ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246, 84675667
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu

Małgorzata Drobot-Bieniek

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 8.00 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.30

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.),

  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162 ze zm.),

  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r, poz. 857 ze zm.). 

Do właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu należy miasto Zamość i powiat zamojski ziemski. Wojewoda Lubelski po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego pismem z dn. 12.06.2002r. wyraził zgodę na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu i ustalił obszar jego działania.

  Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:
 • niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),
 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.
  Zespół orzeka dla następujących celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia składa się do Powiatowego Zespołu w Zamościu.

UWAGA !!!

,,Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy!
Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy ważności kart parkingowych."

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu (ważne 30 dni od daty wystawienia!!!) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących. Zaświadczenie musi być wypełnione i podpisane wyłącznie przez jednego lekarza (inni specjaliści nie mogą czynić dopisków, ani wypełniać poszczególnych jego punktów).
 2. aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie - oryginały do wglądu),
 3. inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
  1. kserokopie historii choroby z poradni prowadzących - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  2. dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - oryginały do wglądu),
  3. konsultacje specjalistyczne,
  4. inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie - oryginały do wglądu),
 4. orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), kserokopie - oryginały do wglądu.
 5. Informację dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu.
 6. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

  Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:
 1. dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie - oryginały do wglądu).
 2. informację dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
 3. oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

  Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:

1. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (ten sam wzór zarówno dla dzieci, jak i dla dla osób powyżej 16-ego roku życia).

Wniosek taki składa się na odpowiednim druku. Do wniosku dołącza się:

 1. kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

 2. jedno zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (jak do nowego dowodu)

2. Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek taki składa się na odpowiednim druku. Do wniosku dołącza się:

 1. jedno zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm,

 2. kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

 3. wydruk dowodu uiszczenia opłaty związanej z wydaniem karty parkingowej w kwocie 21 zł (Bank PKO BP S.A.) 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Niektóre druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Przejdź do WNIOSKÓW

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Organem wydającym legytymację staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA !!!

,,Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy!
Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy ważności kart parkingowych."


ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o wydanie legitymacji

 Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć zdjęcie w formacie jak do nowego dowodu osobistego oraz oryginał ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Jednostki Pomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1. Dane kontaktowe
  Adres: ul. Sadowa 51 A,
  22 - 400 Zamość
  tel. 84 641- 21- 17,
  fax.: 84 649 -34 -37
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.zamosc.naszsds.pl/
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  Dyrektor: Anna Skakuj
 2. Cele ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chorych  (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Zamość, nadzorowaną przez Wojewodę Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.

Celem działalności ŚDS jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a także podejmowanie działań w celu przygotowania osób do podjęcia pracy.

Ideą działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także wsparcie ich rodzin. Działania polegają na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Zajęcia wspierająco-aktywizujące realizowane są w:

- pracowni plastycznej,

- pracowni ogrodniczo – porządkowej,

- pracowni muzyczno-teatralnej,

- pracowni komputerowej,

- pracowni ruchu i rehabilitacji.

 • 3. Zasady kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Decyzję o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na podstawie:
  • pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego,
  • zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
  • wywiadu środowiskowego

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest nieodpłatny.

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu

Dane kontaktowe

Siedziba

Adres:    ul. Chłodna 9/25

               22-400 Zamość

Telefon:   (84) 6169421

                 kom. 575946384

Lokalizacja

Adres:    ul. Infułacka 9/1

               22-400 Zamość

Telefon:   (84) 6273852

                 kom. 786018784

E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Szelug

Godziny pracy: placówka całodobowa

Liczba miejsc: 13 miejsc, w tym 5 socjalizacyjnych i 8 interwencyjnych
BIP: http://bip.pogotowieopiekunczezamosc.pl/index.php

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zadania Pogotowia
   Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 13 wychowanków realizującą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci powyżej 7 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. Do Pogotowia przyjmowane są dzieci: a/ na podstawie orzeczenia sądu, b/ doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, c/ na wniosek: rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zakresie swoich działań Pogotowie zapewnia dzieciom doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Celem Pogotowia jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Pobyt w placówce jest odpłatny.

 

Dom Dziecka w Zamościu

  1. Adres: ul. Wyszyńskiego 2A, 22-400 Zamość

tel. komórkowy 513 042 871 - Dyrektor

tel. komórkowy 518 441 856 - Wychowawcy

  1. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. BIP: https://ddzamosc.naszaplacowka.pl/bip/
   Dyrektor: Edyta Panas
   Godziny pracy: placówka całodobowa
   Liczba miejsc: 14 miejsc
  3. Zadania Domu Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 roku życia z uregulowaną sytuacją prawną, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. W placówce może przebywać również osoba, która osiągnęła pełnoletność i uzyskała zgodę dyrektora na dalszy pobyt, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli: 1. uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Głównym celem Domu Dziecka jest podejmowanie działań mających doprowadzić do powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz przygotowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki. Dom Dziecka zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Cele ten Dom Dziecka realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych wobec dziecka i pedagogizację jego rodziny, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej, a także sposobu funkcjonowania rodziny w środowisku, 2) wdrażanie wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej, 3) angażowanie rodziców bądź opiekunów prawnych w życie dziecka na terenie Domu Dziecka, poprzez umożliwienie im krótkotrwałego pobytu na terenie placówki.4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizację czasu wolnego wychowanków.

Do Domu Dziecka w Zamościu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Zamość, a w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dzieci pochodzące z innych powiatów skierowane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, na podstawie postanowienia sądu. Możliwe też jest przyjęcie dziecka na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub samego małoletniego. Pobyt w placówce jest odpłatny.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 1. Dane kontaktowe OIK
  Adres: ul. Kilińskiego 32; 22-400 Zamość
  Telefon: 84 641 21 25,
  bezpłatna infolinia: 0 800 101 402
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Strona internetowa: oik.zamosc.pl
  Dyrektor: Wojciech Buczkowski
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 18.30,
  hostel i mieszkania chronione – całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
 • hostel – ul. Kilińskiego 32 - 6 miejsc
  • mieszkanie chronione dla chłopców ul. Wybickiego8/32 22-400 Zamość - 2 miejsca
  • mieszkanie chronione dla dziewcząt ul. Rynek Wielki 14/7 - 2 miejsca

Zadania OIK

OIK prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Mieszkańcy miasta Zamość będące w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z usług OIK bez względu na posiadany dochód. Celem działalności Ośrodka jest przywrócenie osobom w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Zadaniem Ośrodka jest m.in.:
•krótkoterminowa terapia kryzysowa
•prowadzenie grup wsparcia
• działalność profilaktyczna i wsparcie postkryzysowe
• współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami na rzecz pomocy ofiarom przemocy lub znajdującym się sytuacji kryzysowej
• udzielanie specjalistycznej pomocy (prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej)
• działalność edukacyjna i informacyjna
• wykonywanie innych zadań oraz zadań określonych uchwałami Rady Miasta
• udzielanie całodobowego schronienia w ramach hostelu
• udzielanie wsparcia telefonicznego- telefon zaufania,
• realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
Udzielanie pomocy w ramach interwencji kryzysowej w postaci: pomocy specjalistycznej, poradnictwa oraz schronienia (hostel) jest bezpłatne i nie wymaga decyzji administracyjnej.

  • Mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi 2 mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych. Decyzje kierujące do mieszkania chronionego wydaje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu działające upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość po uprzednim dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym OIK, a osobą ubiegającą się o skierowanie lub jej przedstawicielem ustawowym i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny a szczegółowe zasady odpłatności określa Uchwała Rady Miasta Zamość - ostatnia Nr NRXXX/466/2021 z  dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Dom Pomocy Społecznej

  1. Dane kontaktowe
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu
   Adres: ul. Żdanowska 3, 22 – 400 Zamość
   filia - „Dom Rodzinny” ul. Radziecka 7
   Tel. /fax 084 6393551, 0846271125
   E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Strona internetowa:
   Dyrektor: Agnieszka Bucior
   Godziny pracy: jednostka całodobowa
  2. Zadania DPS
   Dom Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzony jest na zlecenie Miasta Zamość przez Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi" . Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 52 osób– w tym 50 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem Domu jest:
 • zapewnienie całodobowej opieki
  zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, edukacyjnych i religijnych
  1. Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w DPS

Do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu decyzje kierujące wydaje MCPR (jeśli osoba kierowana zamieszkuje na terenie miasta Zamość) lub gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej po uprzednim uzgodnieniu z tut. Centrum. Do DPS kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na podstawie:

- pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

- rodzinnego wywiadu środowiskowego złożonymi wraz z dokumentami poświadczającymi sytuację zdrowotną i dochodową.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Zasady odpłatności określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu

 • Dane kontaktowe
  Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  Adres: ul. Prusa 2, 22 – 400 Zamość
  Tel. /fax 084 627 07 73
  E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.opziwr.zamosc.pl
  Dyrektor: Ewa Stopa
  Godziny pracy: 7.30- 15.30
 • Zadania OPZiWR
  Do zadań organizatora pieczy zastępczej należy między innymi: prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. Ponadto Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny prowadzi poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz porady prawne, grupy wsparcia oraz nawiązuje współpracę z wolontariuszami. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu realizuje dodatkowo zadania z zakresu wspierania rodziny m.in. poprzez wsparcie asystentów rodziny, poradnictwo. Szczegółowe informacje dotyczące zadań organizatora można uzyskać w zakładce Organizator Pieczy Zastępczej.

PRZEMOC DOMOWA

 Przemoc domowa jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Przemoc domowa to każde działanie jednego z członków rodziny, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą rozwojowi jego (jej) osobowości. W szczególności przemocą domową będą działania lub zaniechania:

 • narażające osobę doznającą przemocy na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie definicje podkreślają takie elementy przemocy domowej, jak:

 • przewaga sił ze strony agresora,
 • wyrządzenie komuś krzywdy, narzucenie mu władzy, dokonanie bezprawnych czynów, godzenie w czyjąś osobistą wolność, naruszenie praw i dóbr osobistych,
 • wywołanie cierpienia i szkody,
 • działanie skierowane przeciwko jakiemuś członkowi rodziny,
 • wykraczanie poza społeczne normy, zasady relacji międzyludzkich.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej posługuje się pojęciem członka rodziny, które obejmuje:

 1. małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 2. wstępnego i zstępnego oraz ich małżonków,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. powinowatego w tej samej linii lub stopniu, co osoby wymienione powyżej,
 5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 6. osobę (tj. konkubenta, konkubinę) pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 7. inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą (tj. każdego współlokatora, nawet jeśli nie jest spokrewniony lub spowinowacony) oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 8. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 9. małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy domowej wobec innych osób.

Ustawa podkreśla, że „przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej”.

NA TERENIE ZAMOŚCIA POMOC ŚWIADCZĄ:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu – poradnictwo psychologiczne i prawne

http://www.oik.zamosc.pl/

 • Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

www.mcpr.zamosc.pl/zespol-interdyscyplinarny

 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
  • Pracownicy socjalni 84 677 56 35
  • Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne tel. 84 677 56 41
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu
  • Telefon alarmowy: 997 lub 112
  • Dzielnicowi:

https://zamosc.policja.gov.pl/lza/dzielnicowi/dzielnicowi-komendy-mie/64082,Dzielnicowi-KMP-w-Zamosciu.html

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY!!!

Świadek przemocy domowej to bardzo ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci...

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz?

Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy?

Nie prosi Cię o pomoc.

Stara się ukryć ślady pobicia.

Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.

To nieprawda!!!

Przemoc domowa tworzy zamknięty krąg!

Pamiętaj, że osoba krzywdzona:

 1. Boi się:
  • o swoje życie i zdrowie;
  • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak doznaje przemocy;
 2. Nie wierzy:
  • że ktoś chce i może jej pomóc,
  • że ma prawo prosić o pomoc,
  • że coś się zmieni;
 3. Wstydzi się:
  • bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co się dzieje w domu

TY

możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś!

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby lub podmioty, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Mimo, iż przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym, to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY.

Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

plakat pwrksi

 

Ty

możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby lub podmioty, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Mimo, iż przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY. Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

Informator dla świadków przemocy domowej "Reaguj na Niebiesko"

 Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc domową

Informator 2023r. /do pobrania/,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.forum.niebieskalinia.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://fdds.pl/o-fundacji.html#wazne-dokumenty 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl

 

Do pobrania:

Co to jest przemoc

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty"

Program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób dotkniętych prtzemocą domową na terenie Miasta Zamość na lata 2024-2030

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. , poz. 169 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

 1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.) ),
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów  od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych   i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. 1)została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. 2)zawarła związek małżeński.

Osoby zamieszkałe na terenie Zamościa wnioski o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego winny złożyć w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – Dział Świadczeń ul. Partyzantów 3 pok. 201 (II p.)

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30,
wtorek 8.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 677 66 09.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163