Programy EFS

Realizacja projektu systemowego w 2011 roku

W 2011 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.254.997,00 tyś. zł. W roku 2011 objęto wsparciem 204 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym klientów MCPR. W ramach 101 kontraktów socjalnych zawartych z klientami pomocy społecznej objętych wsparciem było 106 osób. 15 kontraktów było kontynuowanych z poprzedniego roku oraz zawarto 86 nowych kontraktów z osobami i rodzinami w celu zwiększenia potencjału społeczno–zawodowego przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji.

W ramach kontraktów sfinansowano na rzecz klientów instrumenty wymienione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, odpowiednie do potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin. 33 osoby nieaktywne na rynku pracy i długotrwale bezrobotne skierowano do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w celu wzmocnienia potencjału społecznego oraz uzyskania umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu i podjęciu pracy. Do grupy Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego włączono osoby i rodziny nieradzące sobie z prawidłową realizacją zadań opiekuńczo –wychowawczych. Wsparciem objęto zarówno rodziny biologiczne pełne, jak i niepełne oraz opiekunów prawnych. W celu poprawy funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w pełnieniu ról rodzicielskich w ramach kontraktów skierowano do rodzin asystentów rodziny oraz obejmowano rodziców wsparciem psychologicznym w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Z takich form pomocy skorzystało 28 rodzin. Z uzyskanych z Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich informacji wynika, iż praca asystenta rodziny w rodzinach objętych także dozorem kuratorów, przynosi dobre efekty i przyczynia się do lepszej realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci znajdujących się w tych rodzinach. W ramach kontraktów socjalnych sfinansowano udział w 66 kursach zawodowych w celu zwiększenia szans zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto 59 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w celu uzyskania poprawy funkcjonowania społecznego, w tym w zakresie zdobycia lub podniesienia różnych umiejętności tj. prawidłowej komunikacji, jak sobie radzić ze stresem, autoprezentacji, poczucia własnej wartości. Ponadto 24 osoby uzyskało możliwość zdobycia kompetencji zawodowych dzięki sfinansowaniu w ramach kontraktu socjalnego kursu prawa jazdy kategorii B. 4 osoby niepełnosprawne otrzymały pomoc w postaci sfinansowania w ramach kontraktu usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dzięki takiej pomocy osoby niepełnosprawne uzyskały możliwość korzystania z zaplanowanych w kontraktach form wsparcia, a także uzyskały pomoc w zakresie uzyskania większej samodzielności. Wymiernym rezultatem prowadzonych działań jest zatrudnienie na umowę zlecenie 7 osób po ukończonym kursie „Asystent rodziny” w charakterze asystenta w rodzinach będących klientami pomocy społecznej i objętych kontraktami socjalnymi oraz 1 osoby w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej po skończeniu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Dzięki pracy asystenta obserwuje się poprawę funkcjonowania społecznego rodzin objętych tą formą wsparcia. Oprócz kontraktów socjalnych w roku 2011 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były działania ujęte w Indywidualnych Programach Usamodzielnienia zawartych z 14 usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Kontynuowano z lat ubiegłych działania zaplanowane w 7 programach oraz zawarto 7 nowych programów usamodzielnienia. W celu udzielenia wsparcia młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w głównej mierze finansowano koszt nauki na poziomie wyższym oraz kursy zawodowe zwiększające szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Większość osób (13) w ramach programów usamodzielnienia otrzymała także wsparcie psychologiczne. Kolejną formą wsparcia klientów MCPR była realizacja 3 Programów reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Programu Aktywności Lokalnej. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu było bezpośrednim realizatorem zadania „Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu miasta Zamościa w roku 2011”, którego celem było zwiększenie potencjału społecznego rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół. Program realizowany był w okresie od 25 lipca do 30 listopada 2011 roku. W ramach realizacji ww. zadania wsparciem objęto 20 rodzin wskazanych przez szkołę, klientów pomocy społecznej. Rodziny zakwalifikowane do projektu miały możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz brały udział w psychologicznych treningach umiejętności i kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej. W trakcie wakacji został zorganizowany całodniowy wyjazd integracyjny, w którym wzięły udział rodziny z dziećmi, łącznie 51 osób. W trakcie warsztatów psychologicznych dla rodziców dzieci miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, która organizowała im zajęcia dostosowane do ich wieku i możliwości. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji uczestnicy zwiększyli swój potencjał społeczny, w tym poprawili swoje umiejętności rodzicielskie niezbędne w procesie prawidłowego wychowywania dzieci. W ramach projektu systemowego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o „Samorządowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013” zlecono w drodze konkursu realizację następujących zadań: 3. Zadanie: Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu, w ramach realizacji projektu systemowego zostało zlecone w drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Program trwał od 8 lipca 2011 roku do 30 listopada 2011 roku i był realizowany na rzecz 20 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu miasta Zamościa. W ramach realizacji Programu uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne, dzięki czemu zdobyli umiejętności lepszej komunikacji w środowisku. Uczestnicy wzięli także udział w kursie komputerowym i zwiększyli swoje kompetencje zawodowe. Najważniejszą formą wsparcia w ramach Programu, która umożliwiła Uczestnikom pełne skorzystanie z realizowanych działań było zatrudnienie indywidualnych opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki uczestnictwu w programie i zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji 2 uczestników zatrudnionych w Stowarzyszeniu zwiększyła swoje umiejętności zawodowe przy wsparciu trenera pracy. Zrealizowane zajęcia przygotowywały do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 4. Zadanie: Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektów systemowych. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Katolickiemu Stowarzyszeniu Służba Człowiekowi w Zamościu. Projekt trwał od 14 lipca do 30 listopada 2011 roku i w trakcie jego realizacji objęto wsparciem 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów doradczo – szkoleniowych o dwustopniowym poziomie zaawansowania. W ramach programu uczestnikom zaproponowano odpowiednie formy wsparcia uwzględniające zajęcia teoretyczne i praktyczne u pracodawców. Rezultatem programu było rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, które są niezbędne na rynku pracy, a także określenie ich predyspozycji i możliwości zawodowych. 5. Zadanie: Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, w ramach realizacji projektu systemowego. Realizacja programu została zlecona w drodze konkursu Spółdzielni Socjalnej CASUS. Projekt był realizowany od 25 lipca do 30 listopada 2011 roku. Projektem objęto 20 osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z terenu miasta Zamościa korzystających z pomocy społecznej. Podstawą realizacji Zadania było utworzenie Klubu Samopomocy. Zajęcia w Klubie były realizowane przez zatrudnionych specjalistów i odbywały się dwa razy w tygodniu. Animator – terapeuta był odpowiedzialny całościowo za prawidłową organizację wszystkich zajęć, a także prowadził zajęcia rozwijające wrażliwość muzyczną. W ramach działalności Klubu prowadzone było poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe świadczone przez lekarza psychiatrę, doradcę zawodowego oraz psychologa. Jedną z form wsparcia w ramach Programu było zatrudnienie opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy ułatwiali osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wszystkich zaplanowanych działań.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163