Programy EFS

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (2)

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

W ramach programu udzielone zostanie wsparcie dla dzieci i rodziców zastępczych oraz pracowników i wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, tabletów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Kwota środków przeznaczonych dla Miasta Zamość na realizacje Projektu wynosi : 162 580,00 zł, z czego wysokość dofinasowania w kwocie 137 022,42 zł pochodzi ze środków europejskich co stanowi 84,28 % dofinansowania oraz 25 557,58 zł ze środków współfinansowania krajowego, co stanowi 15,72 % dofinasowania. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do walki z koronawirusem nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Umowa o wykonanie zamówienia została zawarta w dniu 24.08.2020 r. przez Miasto Zamość z Panem Łukaszem Gorzkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Komputerowy VIST Łukasz Gorzkiewicz z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 62a, 22-400 Zamość wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 922-253-85-26, REGON 060003109.

W ramach projektu Miasto Zamość zakupiło 40 laptopów z oprogramowaniem, 7 tabletów, 3 urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzęt audiowizualny w tym: telewizor, projektor, ekran do projektora słuchawki - 49 szt; głośniki – 4 szt. i kamerki internetowe – 3 szt. dla dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania.

Wartość zamówienia wynosi 125 515,20 zł brutto, w tym ze środków europejskich 105 784,21 zł (84,28%), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 19 730,99 zł (15,72%).

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163