Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO/ ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA/ ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
 2. Адміністратором ваших даних є Мер міста Замостя (адреса: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, контактний телефон:
  84 677 23 00).
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. або письмово за адресою адміністратора.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zw. z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.
 1. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни» (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 2. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає в межами території, яка стосується цієї школи, в клас державної початкової школи.
 3. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą  podmioty z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
 6. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
 7. a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
 8. b) виправлення даних;
 9. c) обмеження опрацювання персональних даних;
 10. d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (m.in. Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163