Zespół Interdyscyplinarny

Program "Opieka 75+" na rok 2023

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Celem Programu „Opieka 75+” jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla osób pozostających w rodzinie w  wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej do przyznania świadczenia niepieniężnego w miejscu zamieszkania.

235 000,00 zł całkowita wartość zadania w 2023 r., w tym:

141 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (60%)

 94 000,00zł wkład własny Miasta Zamość (40%)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163